Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2019/20:3325 av Mats Green m.fl. (M)

av Mats Green m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Jämställdhetsmyndigheten bör läggas ned och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Delegationen mot segregation bör läggas ned och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inom utgiftsområde 13 lägger Moderaterna fram förslag om att utöka samhälls­orienteringen så att den även omfattar äldre nyanlända. Moderaterna vill också avveckla Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation, vilket påverkar flera anslag på utgiftsområdet. Till följd av andra prioriteringar vill vi även att anslaget för åtgärder mot segregation upphör.

Tabell 1 Moderaternas förslag till anslag för 2020 uttryckt i differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Etableringsåtgärder

156 430

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

8 502 572

−460 000

1:3

Hemutrustningslån

126 585

2:1

Diskrimineringsombudsmannen

126 955

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

91 919

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder

445 039

3:2

Jämställdhetsmyndigheten

70 000

−35 000

3:3

Bidrag för kvinnors organisering

28 163

4:1

Åtgärder mot segregation

500 000

−500 000

4:2

Delegationen mot segregation

18 000

−9 000

Summa

10 065 663

−1 004 000

Anslag 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande

Sverige har under alltför lång tid haft en hög nivå på asylinvandringen, utan att ta verkligt ansvar för att de som invandrar också blir en del av samhället. I dag är integrationsproblemen uppenbara. Moderaterna anser att svensk invandringspolitik måste vara mycket stram i många år framåt. Hur vår politik är utformad har stor betydelse för antalet asylsökande och asylmottagandet i stort.

Moderaterna har en samlad politik som skulle innebära färre asylsökande, färre anhörigärenden och i förlängningen färre anhöriga som kommer till Sverige. Moderaterna vill ha ett volymmål för asylmottagandet i Sverige, tillfälliga uppe­hållstillstånd som grund, strikt regelverk för anhöriginvandring och skarpa försörjnings­krav vid anhöriginvandring. Sammantaget bedöms förslagen förstärka de offentlig finansiella effekterna med 455 miljoner kronor 2020, 1013 miljoner kronor 2021 och 1585 miljoner kronor 2022.

Moderaterna satsar 75 miljoner per år för att utöka samhällsorienteringen så att den även ska omfatta äldre. Slutligen avslås ett extra bidrag till kommuner som har haft ett högt mottagande. Detta förstärker de offentliga finanserna med 80 miljoner år 2020.

Anslag 3:2 Jämställdhetsmyndigheten

Moderaterna motsatte sig införandet av en jämställdhetsmyndighet. Ett aktivt jämställd­hetsarbete måste bedrivas inom alla relevanta myndigheter för att få genomslag. Att inrätta en särskild myndighet för jämställdhetsfrågor kan få motsatt effekt genom att arbetet på andra myndigheter och aktörer sidoordnas och nedprioriteras. Som en konsekvens av denna bedömning anser Moderaterna att Jämställdhetsmyndigheten bör läggas ner och upphöra som myndighet den 31 december 2020. Förslaget bedöms förstärka de offentliga finanserna med 35 miljoner kronor 2020, 74 miljoner kronor 2021 och 75 miljoner kronor 2022.

Anslag 4:1 Åtgärder mot segregation

Segregation bör motverkas genom reformer som leder till att fler människor arbetar och genom förbättrad integration. Därför föreslås anslaget upphöra 2020. Förslaget bedöms förstärka de offentliga finanserna med 500 miljoner kronor 2020, 250 miljoner kronor 2021 och 250 miljoner kronor 2022.

Anslag 4:2 Delegationen mot segregation

Moderaterna anser att segregation ska motverkas genom reformer som gör att fler går till jobbet, att fler lär sig svenska och att fler går ut skolan med fullständiga betyg, inte genom att tillsätta fler delegationer och myndigheter. Moderaterna anser därför att Delegationen mot segregation bör läggas ner och upphöra som myndighet den 31 december 2020. Förslaget bedöms förstärka de offentliga finanserna med 9miljoner kronor 2020, 18 miljoner kronor 2021 och 19 miljarder kronor 2022. Dessa medel används till prioriterade satsningar.

Mats Green (M)

Saila Quicklund (M)

Josefin Malmqvist (M)

Katarina Brännström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)