Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2019/20:3313 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsanvisning

Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Tabell 1 Moderaternas förslag till anslag för 2020 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Statskontoret

100 183

−741

1:2

Kammarkollegiet

71 185

−570

1:3

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter

17 550

1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor

2 443

1:5

Statliga tjänstepensioner m.m.

13 895 000

1:6

Finanspolitiska rådet

10 396

1:7

Konjunkturinstitutet

66 295

−1 124

1:8

Ekonomistyrningsverket

175 469

−3 716

1:9

Statistiska centralbyrån

583 629

−8 652

1:10

Bidragsfastigheter

274 000

1:11

Finansinspektionen

623 253

−4 805

1:12

Riksgäldskontoret

319 204

−2 589

1:13

Bokföringsnämnden

10 667

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter

240 520

1:15

Statens servicecenter

698 581

−4 469

1:16

Finansmarknadsforskning

29 921

1:17

Upphandlingsmyndigheten

94 419

−749

1:18

Myndigheten för digital förvaltning

177 476

−895

Summa

17 390 191

−28 307

Politikens inriktning

1:11 Finansinspektionen

Moderaterna ökar anslaget med 10 miljoner kronor i syfte att stärka Finansinspektionens arbete med att bekämpa penningtvätt. Moderaterna avvisar regeringens ökning av anslaget till förmån för egen anslagsökning för att stärka arbetet mot penningtvätt.

Justering av anslag till följd av pris- och löneomräkning

Moderaterna minskar anslag 1:1, 1:2, 1:7, 1:8, 1:9, 1:11, 1:12, 1:15, 1:17, 1:18 till följd av att pris- och löneomräkningen reduceras med 50 procent för att finansiera andra prioriterade reformer i budgetmotionen.

Elisabeth Svantesson (M)

Edward Riedl (M)

Jan Ericson (M)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Sofia Westergren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)