Förbjud sexistisk, rasistisk och homofobisk reklam

Motion 2019/20:3282 av Aylin Fazelian m.fl. (S)

av Aylin Fazelian m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa ett förbud mot sexistisk, rasistisk och homofobisk reklam och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige framhålls ofta som ett av världens mest jämställda och jämlika länder. Men trots att vi har kommit långt återstår en mängd utmaningar. Att det offentliga rummet ska kännas tillgängligt, tryggt och välkomnande för alla, oavsett könstillhörighet, härkomst eller sexuell läggning, är en av våra viktigaste utmaningar.

I det moderna samhället översköljs vi ständigt av bilder och reklambudskap, i synnerhet sexistisk sådan. Utöver att locka till konsumtion, bidrar de i många fall till att förstärka stereotypa könsroller och därtill till psykisk ohälsa. Enligt en undersökning som Sveriges Kvinnolobby har låtit genomföra om reklam och hälsa har nio av tio kvinnor mellan 13 och 30 år kommit i kontakt med reklam som fått dem att vilja ändra på sig själva. Samma höga antal angav även att reklam fått dem att må dåligt över sitt utseende eller sin vikt och hälften av de unga kvinnorna upplever att de påverkas negativt av detta dagligen eller varje vecka.

I flera städer och länder har sexistisk reklam begränsats. I slutet av 2017 blev Stockholm först i landet med att förbjuda sexistisk reklam på lokal nivå, något som även finns på nationell nivå i våra nordiska grannländer. I Stockholm utvidgades förbudet att även gälla rasistisk reklam och därutöver har Paris valt att även inkludera förbud mot homofobisk reklam. Sverige saknar dock motsvarande reglering på nationell nivå, varvid förändrad lagstiftning på området måste övervägas.

Aylin Fazelian (S)

Anna Wallentheim (S)

Carina Ohlsson (S)

Elin Gustafsson (S)

Hanna Westerén (S)

Hillevi Larsson (S)

Paula Holmqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)