Obligatoriskt informationssamtal eller medling vid vårdnadstvister

Motion 2019/20:3275 av Pyry Niemi m.fl. (S)

av Pyry Niemi m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga obligatoriskt informationssamtal till stöd för föräldrar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att ha goda hemförhållanden är en viktig grund för att må bra och känna sig trygg. När föräldrar separerar kan det skapa konflikter som leder till att barns hälsa påverkas negativt.

I Norge har de infört obligatorisk medling vid separation för vårdnadshavare med barn under 16 år.

I Finland gäller att om föräldrarna inte kan enas om frågor som gäller deras barn, kan de även använda sig av den avgiftsfria kommunala medlingstjänsten. Vid medling i familjefrågor hjälper en medlare föräldrarna att finna en försonlig lösning i tvisten.

Södertörns tingsrätt inledde 2009 tillsammans med några stadsdelsnämnder i Stockholm ett projekt med ändrade arbetsformer i vårdnadstvister efter den norska modellen. Projektet går under namnet ”Konflikt och försoning”.

Obligatorisk medling innebär att föräldrarna har ett strukturerat samtal under ledning av en utbildad person på området. Samtalet går ut på att hitta lösningar som blir bäst för barnet. Syftet är att vårdnadshavarna ska få till stånd en samarbetsöverenskommelse om den gemensamma vårdnaden. Obligatorisk medling vid separation kan lägga grunden för att minska både antalet och graden av allvaret i konflikten mellan vårdnadshavare. Det leder i sin tur till att barnet och den övriga familjen mår bättre.

Konflikter mellan vårdnadshavare innebär också ofta ökade kostnader för samhället och ianspråktagande av socialtjänstens resurser. Ett första steg kan vara att införa ett obligatoriskt informationssamtal för att hjälpa föräldrar att lösa upp spänningar. En annan åtgärd kan vara att på sikt se över möjligheten att införa obligatorisk medling vid separation. Det är viktigt att vi lär av varandra i Norden, och arbetet i Nordiska rådet visar att goda ”best practise”-lösningar nationellt kan få positiva effekter när de implementeras helt eller delvis bland övriga nordiska länder.

Pyry Niemi (S)

Eva Lindh (S)

Gunilla Carlsson (S)

Johan Andersson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Åsa Karlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)