Utveckla den skånska besöksnäringen

Motion 2019/20:3242 av Sofia Damm (KD)

av Sofia Damm (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa kravet på personalliggare inom besöksnäringen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riva upp rökförbudet på uteserveringar och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla en ny Tysklandsstrategi i syfte att bl.a. gynna besöksnäringen och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gårdsförsäljning och tillkännager detta för regeringen.

Inledning

När skillnaderna i livsvillkor ökar mellan stad och landsbygd växer klyftan i det svenska samhället. Vi ser att detta sker idag och att de politiska besluten ofta upplevs som fattade utan insikt i landsbygdens förhållanden.

Möjligheten att starta och driva lönsamma företag är avgörande för ekonomisk utveckling i hela landet. Eldsjälar som brinner för en idé kan betyda mycket för en bygds utveckling. Politiken måste tillhandahålla verktyg så att dessa idéer kan förverkligas. Företagare verksamma inom den skånska besöksnäringen möter i dag olika former av hinder. En del problem delar de med andra företagare medan andra problem är mer specifika för landsbygden och för besöksnäringen.

I besöksnäringen skapas tillväxt och arbetstillfällen. Besöksnäringen är också en viktig del för att dämpa den stora tudelning som råder på arbetsmarknaden. Besöks­näringen kan för många vara ett sätt att få in en första fot på arbetsmarknaden och få den första egna försörjningen. Idag är 203000 personer sysselsatta i besöksnäringen, varav 40% är utrikesfödda. Politiken måste förenkla, inte försvåra, för då riskerar många arbetstillfällen att gå förlorade.

I Skåne blir besöksnäringen allt viktigare och ett strategiskt arbete pågår regionalt för att locka investeringar, filmproduktioner, fler besökare och olika evenemang till regionen. Men potentialen är enorm om bara företagarna får de rätta förutsättningarna att kunna utveckla sin verksamhet. I denna motion presenteras några förslag för att den skånska besöksnäringen ska kunna utvecklas.

Avskaffa personalliggare i besöksnäringen

Regelkrångel och ständig oro för att små misstag ska leda till stora bötesbelopp. Det är vad personalliggaren innebär i praktiken för många företagare. Alla som driver eller har drivit företag eller arbetat inom till exempel restaurangbranschen på senare år känner till personalliggaren. Det är en bok, eller i bästa fall ett digitalt system, där alla som finns på arbetsplatsen ska skriva in sig vid arbetspassets början och skriva ut sig vid dess slut. Detta gäller även för familjemedlemmar som befinner sig i hotell eller restauranger. När systemet med personalliggare infördes 2007 fanns det goda skäl att göra detta. Tanken med personalliggarna var att motarbeta svartarbete och fusk, vilket var angeläget för att undvika oseriösa aktörer. Sedan 2007 har nya lagar och regler tillkommit som försvårar fusk, till exempel kassaregisterlagen och individuella arbetsgivardeklarationer. För att hålla regelbördan på en rimlig nivå är det viktigt att gamla regler tas bort i minst samma takt som nya tillkommer. Personalliggaren i sin nuvarande form har spelat ut sin roll och innebär i dag oftast en onödig regelbörda för ägarna och deras familjer som också behöver registreras om de befinner sig i verksamheten. Därför måste nu kravet på personalliggare avskaffas.

Riv upp lagen om rökförbud på uteserveringar

Den 1 juli 2019 trädde den nya tobakslagen i kraft. Då blev det förbjudet att röka på uteserveringar och en rad andra platser. Cigarrer, cigaretter eller ecigaretter med vattenånga spelar ingen roll. Dock finns det en rad problem med förbudet, inte minst för ägare inom besöksnäringen. Enligt den nya tobakslagen är det nämligen hotell- och restaurangägarens ansvar att avhysa personer som röker på eller i närheten av deras uteserveringar. Restaurangägare som gör sitt yttersta för att se till att gästerna har det trevligt och är väl omhändertagna har nu belastats med ännu ett politiskt krav och ska enligt lagen agera tobakspoliser. Många har sedan tidigare en särskild rökruta, men med den nya tobakslagen är det dock inte längre tillåtet att ta med sig en kopp kaffe eller ett glas vin till denna avskilda plats. Självfallet åligger det restaurangägaren att kontrollera så att ingen dryck medförs. Denna lag är ännu ett exempel på beslut som fattats utan insikt i vare sig besöksnäringens eller landsbygdens förhållanden. Rökförbudet på uteserveringar behöver rivas upp då det fått helt orimliga konsekvenser för den enskilde näringsidkaren.

Stärk relationen till Tyskland

Det finns många anledningar för Sverige att vända sig mer mot grannen i söder, med särskilt fokus på Skåne Sveriges port till kontinenten och den stora tyska marknaden. Det finns ett stort intresse för Skåne hos tyskarna. Under 2018 fortsatte den skånska turismen att utvecklas i positiv riktning. Statistik från Tillväxtverket pekar på att Skåne är den storstadsregion som har störst tillväxt. I Skåne ökade antalet nattgäster med hela 5,8 procent, som går att jämföra med Stockholms län på 3,9 procent och Västra Götaland på 2,1%. En stor del av ökningen står tyskarna för och det är också de utländska gäster som står för flest övernattningar i Skåne. Detta om något borde få oss att inse den potential som finns i ett grannland med 80 miljoner invånare som har en positiv bild av skånskt landskap och kultur.

Norge har utvecklat en tydlig Tysklandsstrategi, med fokus på handel, forskning och kultur, och den tysk-norska handelskammaren rapporterar att intresset från norska bolag och organisationer för den tyska marknaden ökat sedan strategin sjösattes. Förhopp­ningsvis kan en liknande strategi från svenskt håll bidra till positiva framsteg med ökade tyskkunskaper, ökade lärlingsutbyten och ökad andel tyska besökare till bland annat Skåne.

Låt gårdsförsäljningen börja i Skåne

Besöksnäringen och intresset för mat och dryck ökar. Allt fler besöker lokala bryggerier, vinproducenter och destillerier runt om i Skåne och övriga Sverige. Ingen kan dock köpa med sig något alkoholhaltigt smakprov från den enskilde tillverkaren.

Frågan om att möjliggöra gårdsförsäljning har dragits i långbänk av regeringen. Riksdagen röstade i maj 2018 för en lagstiftning som möjliggör gårdsförsäljning av alkohol i begränsad utsträckning under förutsättning att Systembolagets monopol kan bevaras. I januaripartiernas 73-punktsprogram från 2019 kunde vi sedan läsa att en utredning av gårdsförsäljningen ska tillsättas under nästa år.

Men Skåne är redo att gå före och fungera som ett pilotprojekt. Region Skåne har ansökt hos regeringen och det är hög tid att svaret blir ja. Gårdsförsäljning av vin och öl skulle ha en stor betydelse för besöksnäringen och skapa fler arbetstillfällen.

Sofia Damm (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)