En skola fri från mobbning

Motion 2019/20:3073 av Roger Haddad m.fl. (L)

av Roger Haddad m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder mot mobbning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje elev måste kunna gå till skolan på morgonen utan att känna sig rädd för att bli utsatt för kränkningar, hot eller övergrepp. Skolan ska vara en plats där man i trygghet kan lära känna sig själv och där man är mer nyfiken på vad en människa är och kan bli än varifrån hon kommer. För att alla elever ska kunna lära sig så mycket som möjligt i skolan och uppnå sina mål krävs att skolan är en trygg och säker miljö. Mobbning är oacceptabelt och inte värdigt den svenska skolan. Tyvärr blir alltför många elever mobbade och kränkta i skolan. Liberalerna vill ta krafttag mot mobbningen. Alla skolor ska arbeta förebyggande och ha åtgärdsprogram baserade på forskning och beprövad erfarenhet för att skydda utsatta elever. Det är viktigt att skolan har möjligheten att flytta på mobbare och splittra gäng.

Alla skolor ska kartlägga problemen, se till att personal och elever är delaktiga i analys och planering, ha tydliga rutiner för både mobbade och mobbare, ha antimobb­ningsteam och se till att personalen får kompetensutveckling inom området. Alla som jobbar i skolan ska rapportera till rektorn om de misstänker att någon blir mobbad och utsatt för kränkningar. Frivilligorganisationer ska välkomnas i skolans arbete mot mobbning och värdegrundsarbete, men metoder som saknar vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet ska inte tillåtas. För de organisationer som deltar i skolans arbete under en längre period ska det krävas auktorisation av Skolverket. Alla skolhuvudmän skall ha avtal med regionen för att stärka elevhälsoarbetet och för att undvika att elever hamnar mellan stolar. Socialtjänsten ska kopplas till skolans elevvårdsteam: Sekretessregler får inte bli ett hinder för elevens välbefinnande.

Mobbning förekommer både i skolan och på arbetsplatser. Det handlar ofta om att offret utsätts för brott, till exempel förtal eller ringa misshandel. Vi vill synliggöra detta genom att kriminalisera mobbning som ett eget brott, enligt samma modell som gäller för fridskränkningsbrottet. Då blir det enklare att se många enskilda kränkningar mot en person som ett mönster av förföljelse. All mobbning ska polisanmälas så att polisen och socialtjänsten tidigt blir inkopplade. Det är inte helt ovanligt att mobbningen bara är en del av allt grövre brottslighet som numera förekommer även i skolmiljö.

Elever som avstängts för att ha stört undervisningen ska av lärare och rektor kunna ges möjlighet att ta ansvar för de problem de skapat och ha skyldighet att ta igen förlorad undervisningstid utanför skoltid. Vid omfattande störning eller skolk ska rektor kunna fatta beslut om skolplikt under lov.

Alla huvudmän ska ha en väl fungerande mottagningsorganisation så att en flytt av mobbare till annan skolenhet kan ske snabbare än idag. Huvudmännen bör ansvara för att tillhandahålla lokaler, resurser och kompetens för att rektorer akut ska kunna effektuera besluta om enskild undervisning och flytt av mobbare när så krävs. Huvudprincipen måste alltid vara att det är mobbaren som flyttas till annan enhet. Det ska ses som ett misslyckande när den som blir mobbad tvingas byta skola eller kommun. De som blir mobbade ska få det stöd de är berättigade till och huvudmännen måste bli bättre på att använda den lagstiftning och de verktyg som faktiskt finns i syfte att öka tryggheten för de skötsamma eleverna.

Roger Haddad (L)

Maria Arnholm (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)