Ökat bostadsbyggande

Motion 2019/20:2987 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska regelbördan vid bostadsbyggande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bostadspolitiken ska ta sin utgångspunkt i människors behov. Målet ska vara att människor ska kunna flytta till jobb, familj eller studier. Det gynnar den enskilda individen och ekonomin i stort. I förlängningen är bostadspolitiken således en del av arbetslinjen. Bostadsbristen är ofta som störst där jobben finns. Lyckas vi bygga fler bostäder i väl fungerande arbetsmarknadsregioner skulle det kunna råda bot på en stor del av arbetslösheten.

Vägen till fler bostäder går dock inte via subventioner. Snarare måste en upp­rensning ske i den djungel av lagar och regler som omgärdar bostadsbyggande. Ofta ställs helt orimliga krav på bostadens utformande och det är alldeles för lätt att över­klaga och stoppa nya bostäder utan rimliga skäl. Konkret måste antalet riksintressen vid bostadsbyggande ses över, bullerreglerna måste lättas upp och naturreservat måste kunna upphävas.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)