Stoppa införandet av en kilometerskatt

Motion 2019/20:2934 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna industrins konkurrenskraft genom att se över en sänkt beskattning på fordon, i synnerhet lastbilar, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den rödgröna regeringen har vid upprepade tillfällen under den gångna mandatperioden arbetat för införandet av en vägslitageskatt, eller som den kallats i folkmun: en kilometerskatt. Införandet av en kilometerskatt skulle vara ett hårt slag mot jobben och den tunga basindustrin i norra Sverige. Tankefelet med en kilometerskatt är att den utgår från att öka skatten på avstånd istället för att minska påverkan på miljön.

I vårt glesbefolkade land behöver vi transporter av alla slag, och att slå undan benen för jobb och tillväxt likt detta är inte ett sätt att förbättra miljön. Ytterligare en skatte­pålaga för till exempel den svenska skogsindustrin skulle försämra vår konkurrenskraft jämfört med andra länder och kosta arbetstillfällen. Åtgärder som syftar till att få ner utsläppen bör fokusera på just detta, inte på att straffa transporter i de delar av landet där avstånden är långa. Regeringen bör istället se över möjligheten att sänka skattetrycket på transporter för att värna vår industris konkurrenskraft.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)