Inrätta en konstnärsombudsman

Motion 2019/20:2861 av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP)

av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hat och hot mot konstnärer och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en konstnärsombudsman och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sammanfattning

Förstärk skyddet av hotade konstnärer! Vi föreslår att en konstnärsombudsman inrättas vid Konstnärsnämnden för att stötta och vägleda konstnärer som utsätts för hot och hat samt otillbörlig påtryckning som syftar till att inskränka den konstnärliga friheten.

Hat och hot mot konstnärer

I mars 2017 publicerade Konstnärsnämnden rapporten Konstnärers arbetsmiljö. Undersökningen visade att konstnärer som utsätts för hot, våld och trakasserier i hög utsträckning väljer att avstå från konstnärlig verksamhet på grund av det de utsätts för. När den konstnärliga friheten begränsas pga. hot och hat är det i förlängningen ett hot mot demokratin. Det är därför angeläget att vi säkerställer möjligheterna och förutsättningarna för det fria ordet och den fria konsten.

Under 2017 har Konstnärsnämnden byggt upp en kontakt med strategiska myndigheter och aktörer kring denna fråga. Myndigheten har även utvecklat en webbportal/vägledning till stöd för konstnärer. Vägledningen är ett led i regeringens handlingsplan ”Till det fria ordets försvar” för att värna det demokratiska samhället. Det finns således en bra grund för ett strategiskt och löpande arbete för att stödja och stärka konstnärer som utsätts för hot och hat samt arbeta förebyggande. Arbetet måste förstärkas och ges långsiktiga förutsättningar.

Vi föreslår att en konstnärsombudsman inrättas vid Konstnärsnämnden för att stötta och vägleda konstnärer som utsätts för hot och hat samt otillbörlig påtryckning som syftar till att inskränka den konstnärliga friheten. Konstnärsombudsmannen ska kunna ta emot anmälningar från konstnärer inom en bredd av konstnärliga discipliner och föra deras talan gentemot rättsvårdande myndigheter.

Anna Sibinska (MP)

Mats Berglund (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)