Karenstid för ändring av fastighetsavgift till fastighetsskatt efter brand

Motion 2019/20:2856 av Jonas Eriksson (MP)

av Jonas Eriksson (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rimlig tid för att återuppföra bostadshus efter brand innan Skatteverket tar ställning till eventuell ändrad fastighetsstatus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Småhusägare betalar idag en kommunal fastighetsavgift på 0,75 procent av taxerings­värdet. Fastighetsavgiften har dock ett tak som innebär att ägare aldrig behöver betala mer än takbeloppet per fastighet. För inkomståret 2018 är takbeloppet 7812 kr.

En obebyggd småhustomt belastas med fastighetsskatt på 1procent av taxerings­värdet. En fastighet där ett hus byggs men inte är färdigställt betalar också fastighets­skatt.

Skillnaden kan tyckas vara marginell och hanterbar. För de flesta som gett sig in i tomtköpar- och husbyggartankar är det kostnader som är förutsägbara och kan läggas in i kalkylen.

Desto svårare att hantera kan denna skillnad i beskattning mellan bebyggd tomt och obebyggd tomt bli för fastighetsägare som drabbas av brand.

Om bostadshuset helt brinner ner förlorar ägarna inte bara sin bostad och sitt bohag. Deras fastighet ändrar också status hos Skatteverket från bebyggd tomt till obebyggd tomt och beläggs med fastighetsskatt istället för den takbegränsade fastighetsavgiften.

Innan man införde kommunal fastighetsavgift 2008 fanns ventiler som gjorde att Skatteverket kunde ta hänsyn till branddrabbade småhusägare för att de inte skulle behöva belastas med sten på börda.

Det är inte rimligt att småhusägare som utan förskyllan förlorar sin bostad också ska drabbas av stora negativa skatteeffekter.

Skatteutskottet har redan tidigare hanterat ett liknande yrkande jag lade under riksdagsåret 2018/19. Utskottet föreslog då riksdagen att avslå motionen med hänvisning till att regeringen år 2014 mottagit Bostadsbeskattningskommitténs betänkande ”Vissa bostadsbeskattningsfrågor (SOU 2014:1) och att man inte ville föregripa en pågående beredning. Det har nu gått ett antal år sedan den omnämnda kommittén lämnade sitt betänkande. Det finns därför skäl för riksdagen att påtala det orimliga i att en fastighets status omgående ändras efter brand, från bebyggd tomt till obebyggd, och belastas med fastighetsskatt. En fastighetsägare bör få rimlig tid att återuppföra ett nytt bostadshus innan fastighetens beskattningsstatus ändras. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Jonas Eriksson (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)