Elskatten för elbussar

Motion 2019/20:2838 av Tobias Billström m.fl. (M)

av Tobias Billström m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att sätta elskatten för elbussar på samma nivå som för spårbunden kollektivtrafik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Eldrivna fordon har många fördelar – de är tysta, energieffektiva och utsläppsfria. Region Skåne har beslutat att all kollektiv trafik ska vara fossilbränslefri senast år 2020. I januari i år blev Landskrona första stad i Skåne att få en fullt ut eldriven stadsbuss­flotta. I augusti följde Ystad efter, och i december är det Trelleborgs tur. Inom en snar framtid kommer även stadsbussarna i Malmö att bytas ut från biogasbussar till elbussar. Det totala antalet elbussar i Skåne kommer då att vara cirka 150. Förutom lägre kostnad för bränsle (energi) är också kostnaderna för service och underhåll av elfordon lägre än för konventionella fordon. En övergång till eldrivna bussar innebär alltså inte enbart stora fördelar i form av minskad miljöpåverkan, utan också en besparing av skatte­betalarnas pengar.

Riksdagen antog 2017 ett nytt klimatpolitiskt ramverk om att utsläpp av koldioxid från inrikestransporterna ska minska med minst 70procent fram till år 2030 jämfört med år 2010. Det är därför angeläget att riksdag och regering för en politik som innebär tydliga incitament att ställa om fordonsflottan. Mot den bakgrunden är det högst anmärkningsvärt att regeringen motarbetar omställningen till eldriven kollektivtrafik. Medan spårvagnstrafik och tunnelbana är befriade från elskatt tvingas elbussar betala 43öre per kilowattimme.

Elskatten på 43öre gör att en elbuss som går 8000 mil årligen har en merkostnad på 340000 under sin livslängd. För de 150elbussar som planeras införas i Skåne inom tre år skulle merkostnaden bli drygt 50miljoner kronor om vi räknar med en 10-årig livslängd för bussarna. Det finns ingen som helst anledning att på detta sätt prioritera spårbunden kollektivtrafik framför bussar. För att kollektivtrafiken på bästa sätt ska bidra till att uppfylla beslutet om att minska koldioxidutsläppen är det mest effektiva och snabbaste sättet att ställa om bussflottan till eldrivna bussar. Att i motsvarande omfattning bygga ut den spårbundna trafiken skulle både ta betydligt längre tid, och vara väsentligt mer kostsamt.

Tobias Billström (M)

Boriana Åberg (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Anders Hansson (M)

Ulrika Heindorff (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

Noria Manouchi (M)

Louise Meijer (M)

Hans Wallmark (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)