Motverka bidrag till extrema organisationer

Motion 2019/20:2822 av Roger Haddad (L)

av Roger Haddad (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att förhindra att offentliga bidrag finansierar extrema organisationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trots att det gått några år sedan Liberalerna nationellt slöt två överenskommelser med regeringen om åtgärder mot radikalisering, extremism och terrorism återstår mycket att göra. En viktig fråga som vi lyft länge är att förhindra att offentliga medel går till icke-demokratiska organisationer och verksamheter med våldsbejakande budskap som strider mot demokratiska värderingar. Det är inget vi kan acceptera. Det behövs ett nationellt regelverk där bidragskontrollen skärps så att inga offentliga medel, vare sig från statlig, regional eller kommunal nivå, ska utbetalas till organisationer med extrema åsikter och som exempelvis bejakar religiös extremism och terrorism.

Regeringen bör också uppmanas att hitta en överenskommelse med SKL för att intensifiera arbetet med att även regionalt och lokalt komma åt alla de offentliga utbetalningar som sker till föreningar, församlingar och i form av projekt som riskerar stötta organisationer och verksamheter vars värdegrund strider mot våra demokratiska principer. Vi vet också att stödet inte behöver ske i form av resurser utan även att man subventionerar hyra eller lånar ut offentliga lokaler utan att ta ut en avgift. Att komma åt den inhemska extremismen är en viktig fråga och därför måste staten tillsammans med regioner och kommuner agera mer effektivt.

Utöver de åtgärder som framgår av januariavtalet borde regeringen också uppmanas att fortsätta se över och reformera hela sitt uppdrag när det gäller myndigheten MUCF:s utbetalningar av olika bidrag för att ytterligare skärpa kriterierna men också villkoren för hur organisationer ska få ta del av skattemedel.

Riksdagen bör också tillkännage som sin mening till regeringen om att se över och förändra statusen för Folkbildningsrådet när det kommer till organisationsform, insyn, beslut samt uppföljning av hur denna verksamhet sköter sina utbetalningar av offentliga medel till föreningar och organisationer.

Roger Haddad (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)