Buller från vindkraftverk

Motion 2019/20:2791 av Magnus Oscarsson (KD)

av Magnus Oscarsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att sänka gränsvärdet för buller från vindkraftverk från dagens 40 dB(A) till 35 dB(A) och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Antalet vindkraftverk som byggs i Sverige har ökat kraftigt under de senare åren. Ambitionen om en sammanhållen klimat- och energipolitik har inneburit stora satsningar på vindkraft både på land och till havs. Satsningar på förnybar energi är i grunden positiva och värda att bejaka, men alltför sällan har konflikten med andra intressen tagits på tillräckligt stort allvar. Den landbaserade vindkraftens tydliga avtryck på svenska landsbygden en sådan konflikt.

För människor som flyttar till landsbygden är det tystnad som många söker. Med allt fler vindkraftsverk som byggs så får många sin livsmiljö radikalt förändrad. Idag så byggs det stora så kallade vindkraftsparker upp med verk som är upp emot 240 meter höga. Dagens regler anger en maximal ljudbild på 40 dB(A) mätt från en boningsfastighets väggar. Dock får det inte vara mer än 35 dB(A) till fritidshus. Här borde det vara samma regelverk för fritidsboende som permanentboende så att det decibeltalet inte får vara högre än 35 dB(A). De som bor permanent får ju lida hela året.  Forskning vid Karolinska Institutet har visat att bullret från vindkraftverken är underskattat. Var tredje person uppger att de blir mycket störda även om bullret inte överskrider 40 dB(A) intill bostaden. Störd nattsömn, huvudvärk, yrsel, tinnitus, koncentrationssvårigheter, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom har rapporterats som ett ”wind turbine syndrome” i USA. En studie från 2009 av Dr Nina Pierpoint visar att påverkan på hälsan från vindkraftverk är relaterad till avstånd. Uppsala-forskaren Conny Larsson visar också att olika atmosfäriska och väderrelaterade förhållanden inverkar på störningarnas radie, på sätt som inte hittills beaktats. Det är väldigt viktigt att det blir en regeländring vad gäller bullernivåerna så att den olägenhet vindkraftverken utgör för de närboende kan minskas.

Magnus Oscarsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)