Inför fixrum på prov i Göteborg

Motion 2019/20:2776 av Maria Nilsson (L)

av Maria Nilsson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa s.k. fixrum på prov i Göteborg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dödligheten bland narkotikamissbrukare i Sverige är bland den högsta i Europa. Enligt den europeiska narkotikabyrån är det bara Estland som 2017 hade en högre dödlighet.
Fixrumskonceptet går ut på att vuxna med allvarliga beroenden tar med sig sina droger och lagligt injicerar dem under en sjuksköterskas vakande öga. Vårdpersonal kan informera om hur en säker injektion går till och administrera motgift vid överdoser. En annan viktig aspekt handlar om att ååterupprätta brukarens förtroende för och kontakt med myndigheter och så småningom rekommendera avvänjningsprogram. Fixrum är en effektiv åtgärd för att minska spridningen av blodsmittor som HIV och Hepatit C och framför allt en möjlighet för färre att dö till följd av sitt missbruk.

Erfarenheter från Köpenhamn visar på att den här typen av åtgärder har varit effektiv för att minska antalet överdoser med dödlig utgång. Även resultat från Europeiska drogbyrån visar på att det finns positiva effekter för att minska dödligheten bland narkotika missbrukare samtidigt som det inte finns några tecken på att tillgången till fixrum skulle öka användningen av narkotika.


För att fixrum ska kunna realiseras krävs förändringar i lagstiftningen. Dessutom bör det prövas i en av storstadskommunerna som ett pilotinitiativ. Göteborg har sedan flera år infört ett sprutubytesprogram. Staden har med andra ord visat intresse för att driva en progressiv narkotikapolitik i syfte att minska den narkotikarelaterade dödligheten. Fixrum är en vidareutveckling av konceptet med stor potential att förhindra fler helt onödiga dödsfall och ååterupprätta kontakt och förtroende för samhällsinstitutioner hos en utsatt grupp.

Maria Nilsson (L)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)