Mycket högre ersättningar till markägaren vid markintrång

Motion 2019/20:2714 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att öka ersättningen till det dubbla marknadsvärdet för markintrång och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Behovet av mat ökar i världen och livsmedelspriserna är på väg upp, och detta ökar behovet av att vi kan använda våra värdefulla åkrar till mer livsmedelsproduktion. Vi vet också att vi går mot en klimatförändring som innebär att vi måste producera mer bioenergi från våra skogar.

Priserna på våra åkrar och skogar ökar. Samtidigt ökar trycket från samhället att använda mer och mer mark till nya samhällsfunktioner som väg, järnväg, ledningar och byggnationer med mera.

Att samhället tar eller tvingar till sig andras marker och betalar med låga ersättnings­nivåer är inte acceptabelt. Samhället ska utvecklas men det får inte ske på den enskildes bekostnad. När samhället behöver dra fram ny infrastruktur över någons marker ska beloppen höjas kraftfullt. En rimligare nivå än idag är det dubbla marknadsvärdet. Den enskilde markägaren ska inte hamna i kläm när samhällets utveckling behöver fortgå.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)