Registerkontroll vid arbete med barn

Motion 2019/20:2689 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla jobbsökande till samtliga yrken inom vilka man kontinuerligt arbetar med barn obligatoriskt ska registerkontrolleras när det gäller tidigare sexualbrottsbelastningar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga arbetssökande som har dömts för sexualbrott mot barn eller för allvarliga sexualbrott mot vuxna alltid ska nekas anställning i yrken inom vilka man kontinuerligt handskas med barn, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Vi vill stärka barns skydd mot att utsättas för sexuella övergrepp. Ett viktigt led i detta arbete är att motverka övergrepp från yrkesgrupper som arbetar med barn. Många arbets­givare är i dag skyldiga att kontrollera jobbsökande för tidigare sexualbrottsbelastning när anställningen rör arbete med barn. Detta rör exempelvis skola, förskola samt relater­ade verksamheter såsom skolskjuts. Samtidigt är andra yrkesgrupper såsom de inom vård och omsorg undantagna kravet, trots att de i många fall arbetar kontinuerligt med barn. 

I just frågan om vård- och omsorgspersonal hänvisade den dåvarande regeringen till ett ställningstagande i proposition 2009/10:210 sid 168, i vilken man menade att de jobb­sökandes integritet och intresse av att söka anställning inom en stor jobbsektor väger tyngre än patienternas skydd mot sexualbrottslighet. Vidare är det i dag upp till arbets­givaren att bestämma huruvida den jobbsökande ska anställas eller inte efter utförd registerkontroll. Detta innebär i praktiken att det inte finns något förbud mot att anställa sexualbrottslingar vid exempelvis en skola.

Vi anser det vara en självklarhet att alla som kontinuerligt arbetar med barn bör kon­trolleras för sexualbrottslighet vid anställningsförfarandet. Vi vill därför, i enlighet med vad barnrättsorganisationen Ecpat förordat, att detta ska göras obligatoriskt för alla så­dana yrkesgrupper så att detta även omfattar exempelvis vård- och omsorgspersonal.

Vidare anser vi att en person som dömts för tidigare sexualbrottslighet mot barn – barnpornografi inbegripet – eller allvarlig sexualbrottslighet mot vuxna, aldrig ska få arbeta med barn. Det ska därför göras förbjudet för arbetsgivare att anställa sådana personer till yrken som innebär kontinuerlig kontakt med barn.

Richard Jomshof (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Linda Lindberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)