Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2019/20:2634 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell1 i motionen.

Motivering

Politikens inriktning

Vår uppfattning är att utgiftsområdets myndigheter i dagsläget uträttar ett gott arbete och att den politiska inriktningen bör vara att fortsätta upprätthålla myndigheternas verksamheter på den inslagna vägen med en god förvaltning och kontroll av den ekonomiska utvecklingen i samhället.

Sverigedemokraternas satsningar

Vi har inga förslag till ändringar av myndigheternas anslag, men indirekta effekter uppstår i statens lönekostnader på utgiftsområde 2 som följd av andra reformförslag vi lägger i Sverigedemokraternas höstbudgetmotion, 2020. De budgetförslag som har indirekt påverkan på utgiftsområdet är Införande av ett avdrag för den allmän löneavgift, Avskaffande av kemikalieskatten, Avskaffande av Bonus-Malus, Höjd mineralersättning samt höjd fastighetsskatt för vindkraftverk.

Anslag

Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Tabell 1

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Statskontoret

100 183

1:2

Kammarkollegiet

71 185

1:3

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter

17 550

1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor

2 443

1:5

Statliga tjänstepensioner m.m.

13 895 000

1:6

Finanspolitiska rådet

10 396

1:7

Konjunkturinstitutet

66 295

1:8

Ekonomistyrningsverket

175 469

1:9

Statistiska centralbyrån

583 629

1:10

Bidragsfastigheter

274 000

1:11

Finansinspektionen

623 253

1:12

Riksgäldskontoret

319 204

1:13

Bokföringsnämnden

10 667

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter

240 520

1:15

Statens servicecenter

698 581

1:16

Finansmarknadsforskning

29 921

1:17

Upphandlingsmyndigheten

94 419

1:18

Myndigheten för digital förvaltning

177 476

Nya anslag

2:1

Lönekostnader i staten

228 000

Summa

17 390 191

228 000

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

-228 000

-235 000

-165 000


2:1 Lönekostnader i staten

Vi minskar anslagen för lönekostnader jämfört med regeringen som indirekt följd av andra politiska förslag vi lägger i budgeten.


Oscar Sjöstedt (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)