Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2019/20:2634 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell1 i motionen.

Politikens inriktning

Vår uppfattning är att utgiftsområdets myndigheter i dagsläget uträttar ett gott arbete och att den politiska inriktningen bör vara att fortsätta upprätthålla myndigheternas verksamheter på den inslagna vägen med en god förvaltning och kontroll av den eko­nomiska utvecklingen i samhället.

Sverigedemokraternas satsningar

Vi har inga förslag till ändringar av myndigheternas anslag, men indirekta effekter upp­står i statens lönekostnader på utgiftsområde 2 som följd av andra reformförslag vi lägger i Sverigedemokraternas höstbudgetmotion, 2020. De budgetförslag som har indirekt på­verkan på utgiftsområdet är Införande av ett avdrag för den allmän löneavgift, Avskaff­ande av kemikalieskatten, Avskaffande av bonus–malus, Höjd mineralersättning samt höjd fastighetsskatt för vindkraftverk.

Anslag

Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Tabell 1

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Statskontoret

100183

1:2

Kammarkollegiet

71185

1:3

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter

17550

1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor

2443

1:5

Statliga tjänstepensioner m.m.

13895000

1:6

Finanspolitiska rådet

10396

1:7

Konjunkturinstitutet

66295

1:8

Ekonomistyrningsverket

175469

1:9

Statistiska centralbyrån

583629

1:10

Bidragsfastigheter

274000

1:11

Finansinspektionen

623253

1:12

Riksgäldskontoret

319204

1:13

Bokföringsnämnden

10667

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter

240520

1:15

Statens servicecenter

698581

1:16

Finansmarknadsforskning

29921

1:17

Upphandlingsmyndigheten

94419

1:18

Myndigheten för digital förvaltning

177476

Nya anslag

2:1

Lönekostnader i staten

228000

Summa

17390191

228000

Förslag 2020

Beräknat 2021

Beräknat 2022

Avvikelse från regeringen

228000

235000

165000

2:1 Lönekostnader i staten

Vi minskar anslagen för lönekostnader jämfört med regeringen som indirekt följd av andra politiska förslag vi lägger i budgeten.

Oscar Sjöstedt (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)