Barn som olovligen förs ut ur Sverige

Motion 2019/20:2621 av John Weinerhall (M)

av John Weinerhall (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utreseförbud och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om passlagen och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en nationell handlingsplan mot hedersförtryck och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ännu en svensk sommar är över och för de flesta barn innebär det en efterlängtad ledighet från skolan. För andra barn i vårt land är den allt annat än efterlängtad. När de andra barnen kommer tillbaka från sommarlovet till skolan gapar klasskamraters skolbänkar tomma över hela landet.

Nya siffror från Nationella stödlinjen för hedersförtryck har minst 44 barn olovligen förs ut ur landet mot deras vilja fram till juli månad och mörkertalet är troligen stort. Till den nationella stödlinje som på regeringens uppdrag sköts av länsstyrelsen i Östergötland har fram till juli månad i år 102 personer hört av sig med oro för barn som riskerar att bortrövas ur Sverige.

Det är barn som kan vara utsatta för barnäktenskap, tvångsäktenskap, uppfostringsresor för pojkar eller rehabilitering av sexuell läggning. Detta är helt oacceptabelt i Sverige. I Sverige har barn egna rättigheter och så väl flickor som pojkar har rätt att få välja sina livsval.

Därför behövs bland annat en lagöversyn för att hindra att dessa barn förs ut ur landet. Barn som riskerar att föras ut ur landet för att giftas bort mot sin vilja, bli offer för barnäktenskap, råka ut för sexuell rehabilitering eller för att åka på uppfostringsresor borde beläggas med utreseförbud. Utöver utreseförbudet bör också passlagen ändras så att återkallelse av pass och passhinder föreligger vid utreseförbud. Passen ska kunna omhändertas och spärras i dessa situationer.

För att tillse att det finns välfungerande strukturer för så väl förebyggande som beivrande av hedersförtryck och olovligt bortförande borde också en nationell handlingsplan för hedersförtryck tillskapas.

John Weinerhall (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (3)