Art- och habitatdirektivet

Motion 2019/20:2564 av Mats Green (M)

av Mats Green (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för ett system för ersättning för beslagtagen mark på grund av art- och habitatdirektivet samt artskyddsförordningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett vackert land som har stora naturvärden. Allemansrätten ger människor möjlighet att vandra fritt i naturen samtidigt som skogsägaren kan bedriva ett lönsamt skogsbruk. Allemansrätten används förutom till rekreation också av myndigheter för att kontrollera skogsinnehavet. Varje skogsägare som är certifierad enligt FSC eller PEFC måste avsätta minst fem procent av sitt skogsinnehav till naturskydd, vilket är fullt accepterat.

Vad som tillkommer är skydd enligt art- och habitatdirektivet. Som ett exempel har en slutavverkning stoppats på grund av att skogsägaren inte bevisat att avverkningen inte har negativa effekter på ett område innan avverkning får startas. Bevisbördan åligger alltså skogsägare. Stopp i verksamheten på grund av art- och habitatdirektivet kan beslutas om utan att ersättning utgår till skogsägaren.

Både rätten till intrång på privatägd mark och Skogsstyrelsens möjligheter att stoppa markägarens försäljning av avverkningsrätten på grund av art- och habitatdirektivet måste utvärderas och prövas, om inte detta antingen borde förbjudas alternativt ersättas för att inte klassas som en konfiskering.


Att vi ska följa EU:s regler för art- och habitatdirektivet ifrågasätts inte, däremot Sveriges tolkning av direktiven genom artskyddsförordningen och att detta ska ske utan att ersättning ska utgå till markägaren.

Mats Green (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare