Viltförvaltningsdelegationernas mandat och sammansättning

Motion 2019/20:2553 av Mats Green och Åsa Coenraads (båda M)

av Mats Green och Åsa Coenraads (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dels maximera det lokala självbestämmandet genom att låta viltförvaltningsdelegationerna sätta nivån på samtlig viltförvaltning, dels återgå till den tidigare ordningen vad gäller viltförvaltningsdelegationernas sammansättning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alliansregeringen beslutade att införa viltförvaltningsdelegationer i varje län som ett led i ambitionen att flytta beslut närmare dem som berörs och för att möta de ökande utmaningarna när det gäller viltförvaltning.

Genom inrättandet av viltförvaltningsdelegationer skulle en del beslutsmakt flyttas över till detta organ, i vilket representater för de politiska partierna, myndigheter och intresseorganisationer sitter. Viltförvaltningsdelegationerna har beslutanderätt i övergripande frågor om viltförvaltningen. Dock är det inte tydligt definierat vad dessa övergripande frågor innebär.

Trots att riksdagen i april 2015 tillkännagav för regeringen att viltförvaltningsdelegationerna ska stärkas och att det bör ses över hur man kan förtydliga dessas mandat och beslutanderätt samt om möjligt förstärka deras befogenheter som ett steg i arbetet med decentralisering och delegering av beslut.

Den rödgröna regeringen valde anmärkningsvärt nog istället att negligera detta samt gav 2017 så kallade miljö- och naturvårdsintressen  dubbelt så stort inflytande som jägarintresset i länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer vilket förorsakat en skev och orättfärdig proportionalitet gentemot äganderätten samt jakt- och viltvårdsintresset som fortsatt bara har en representant i viltförvaltningsdelegationerna.

Principen om lokal förankring och lokalt bestämmande är helig för undertecknade och bör garanteras och stärkas i så hög utsträckning som möjligt. Den centralisering och misstro gentemot den lokala nivån i dessa och övriga frågor som präglar den nuvarande regeringens inriktning på området behöver nu brytas.

Det nedan nämnda ifråga om förstärkt mandat för viltförvaltningsdelegationer handlar naturligtvis om överflytt av inflytande och mandat från högre nivåer, inte om överflyttning av detsamma från markägare/jakträttsinnehavare.

Regeringen bör nu ges ett tydligt uppdrag att dels maximera den lokala förankringen och maximera det lokala självbestämmandet genom att låta viltförvaltningsdelegationerna sätta nivå på samtlig viltförvaltning samt även återgå till den tidigare mer balanserade sammansättningen av dessa.

Balans, förankring och sunt förnuft måste prägla sammansättningen av viltförvaltningsdelegationerna och deras verksamhet. Den förändring som genomfördes 2017 till förmån för snäva och tvivelaktiga särintressen gynnar inte något av detta.

Mats Green (M)

Åsa Coenraads (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)