Sänk stämpelskatten för lagfart och pantbrev

Motion 2019/20:2432 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en sänkning av skatten för lagfart och pantbrev och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När systemet för lagfartskostnader och pantbrevskostnader infördes speglade stämpel­skatten den faktiska kostnaden för myndigheterna att utfärda skriftliga pantbrev och lag­fartsbevis. Skatten i procent beräknades på dåtidens relativt sett låga fastighetspriser och belåningsbehov.

I dag görs hela arbetet digitalt med ett knapptryck, några fysiska handlingar utfärdas inte utan allt registreras i fastighetsregistret. Arbetsbördan för handläggaren är avsevärt mindre än med det gamla papperssystemet. Trots detta tas oerhört höga stämpelskatter ut.

Om man köper en fastighet för 5 miljoner kronor blir exempelvis stämpelskatten 1,5%, dvs 75000 kronor. Om man behöver pantbrev för att låna 3 miljoner kronor blir skatten 60000 kronor (2%).

Detta är helt oskäliga skatter som i praktiken inte är något annat än en extra fastig­hetsskatt som helt saknar koppling till myndighetens arbete. Skatterna medför att kost­naden för nybyggnad av bostäder ökar. Det finns inte heller någon rimlig anledning att ta ut en högre kostnad för ett pantbrev på 1 miljon eller 100000 kronor – arbetet är det­samma.


Hela systemet borde ändras från en stämpelskatt till en rimlig fast avgift som speglar myndighetens faktiska kostnad. Alternativt borde stämpelskattens procentsats sänkas dramatiskt.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)