Sänk stämpelskatten för lagfart och pantbrev

Motion 2019/20:2432 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en sänkning av skatten för lagfart och pantbrev och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När systemet för lagfartskostnader och pantbrevskostnader infördes speglade stämpelskatten den faktiska kostnaden för myndigheterna att utfärda skriftliga pantbrev och lagfartsbevis. Skatten i procent beräknades på dåtidens relativt sett låga fastighetspriser och belåningsbehov.

I dag görs hela arbetet digitalt med ett knapptryck, några fysiska handlingar utfärdas inte utan allt registreras i fastighetsregistret. Arbetsbördan för handläggaren är avsevärt mindre än med det gamla papperssystemet. Trots detta tas oerhört höga stämpelskatter ut.

Om man köper en fastighet för 5 miljoner kronor blir exempelvis stämpelskatten 1,5%, dvs 75000 kronor. Om man behöver pantbrev för att låna 3 miljoner kronor blir skatten 60000 kronor (2%).

Detta är helt oskäliga skatter som i praktiken inte är något annat än en extra fastighetsskatt som helt saknar koppling till myndighetens arbete. Skatterna medför att kostnaden för nybyggnad av bostäder ökar. Det finns inte heller någon rimlig anledning att ta ut en högre kostnad för ett pantbrev på 1 miljon eller 100000 kronor – arbetet är detsamma.

Hela systemet borde ändras från en stämpelskatt till en rimlig fast avgift som speglar myndighetens faktiska kostnad. Alternativt borde stämpelskattens procentsats sänkas dramatiskt.

Jan Ericson (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)