Låt inte åldern avgöra vid statliga tjänstetillsättningar

Motion 2019/20:2408 av Lars Jilmstad (M)

av Lars Jilmstad (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten ska motverka åldersdiskriminering genom att även äldre kompetenta personer utnämns till tjänster som tillsätts för viss tid, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Många skäl talar för att alltfler äldre inte bara ska kunna fortsätta att arbeta utan också ska kunna komma ifråga vid nyanställningar eller tillsättningar av olika tjänster. Ett skäl är att inte bara medellivslängden ökar utan även att de ”friska åren” blir fler. Ett annat skäl är att såväl vetenskapen som människors subjektiva upplevelser är att en tillvaro med den struktur och med den rörlighet som ett arbete normalt innefattar även leder till en fortsatt god fysisk och psykisk förmåga.

Ett tredje, avgörande, skäl är att ett långvarigt yrkesliv och även återkommande fortbildningsinsatser resulterar i allt bättre kompetens och ett allt viktigare erfarenhets­bagage. Arbetsprestationer tenderar att bli allt bättre med tiden och både arbetsgivare och samhället i stort har mycket att tjäna på att inte låta detta gå till spillo.

Lägg till detta att det så kallade livspusslet, där familjeliv och arbetsliv ofta krockar med varandra, som regel blir enklare att få att fungera med åren. 

I Sverige, i motsats till många andra länder, har dessa insikter ännu inte påverkat arbetsmarknaden i särskilt stor utsträckning. Steg har förvisso tagits för att enskilda medarbetare ska ha rätt att stanna kvar ett mindre antal år efter fyllda 65. Men då hand­lar det om att fortsätta i samma arbete eller på samma arbetsplats. Det är sällsynt att en äldre person i praktiken ges möjlighet att söka en anställning och än mer sällsynt att en arbetsgivare låter en anställning gå till en senior person.

Här har staten en viktig uppgift genom att gå före arbetsmarknaden i övrigt. När en tjänst ska tillsättas borde det vara självklart att se till kompetens och erfarenhet och att låta bli att snegla på ålder.

En begriplig invändning mot detta kan vara att den arbetsgivare som anställer låt oss säga en 70-åring i en tillsvidareanställning riskerar att vederbörande rätt vad det är blir svårt sjuk med de komplikationer av olika slag som det medför. Ett sätt att undvika sådana komplikationer kan vara att anställningarna görs tidsbegränsade och att ett för­nyat ställningstagande till anställningen i fråga görs vid utgången av varje sådan tids­period.

Det är hög tid att Sverige sällar sig till de länder som tar vara på seniorers kompe­tens. Och om staten går före, vid utnämningar till viktiga uppdrag men också vid rekrytering till alla möjliga tjänster är mycket vunnet. Övriga arbetsmarknaden lär i så fall snabbt följa det goda exempel som staten uppvisar.

Lars Jilmstad (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)