Sälj Sveaskog

Motion 2019/20:2376 av Ida Drougge (M)

av Ida Drougge (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sälja Sveaskog och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Genom det statligt ägda bolaget Sveaskog är staten den enskilt största skogsägaren. Sveaskog äger idag cirka 14 procent av all produktiv skogsmark. Det statliga bolaget ägnar sig även åt att utveckla jakt, fiske och andra naturupplevelser.

Staten bör överlag vara försiktig med att agera på en privat marknad där statlig närvaro av särskilda skäl inte kan anses vara nödvändig. Skogsbruket är en väl fungerande marknad, där virkeshandeln därefter dessutom är globalt konkurrensutsatt. Svensk skog är väl skött, och det går inte att hävda att staten genom Sveaskog är behövlig för att höja kvaliteten på skogsbruket. Det kan inte anses vara motiverat att staten, med sin storlek och finansiella styrka, agerar på en sådan marknad där man per automatik fungerar marknadsstörande.

Staten bör ta ansvar för ett hållbart skogsbruk genom lagstiftning och kontroller, inte genom att agera storägare. Staten bör sälja sitt ägande av Sveaskog, med fördel i mindre delar så det möjliggörs för många privata ägare att köpa skogen med god arrondering som resultat.

Med anledning av ovanstående föreslår vi att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sveaskog bör säljas.

Ida Drougge (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)