Sälj SAS

Motion 2019/20:2375 av Ida Drougge (M)

av Ida Drougge (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sälja svenska statens innehav i SAS och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska staten är via SAS Group en betydande ägare av flygbolaget SAS. Flygmarknaden utgör förvisso en viktig infrastruktur för Sverige, för att tillhandahålla resmöjligheter både inrikes samt till och från Sverige, och vår konkurrenskraft i ett så vidsträckt handelsberoende land i utkanten av Europa.

Flygmarknaden har dock utvecklats kraftigt sen SAS grundande och är idag en globalt konkurrensutsatt marknad. Flertalet andra flygbolag agerar på samma marknad och därav minskar behovet av att en statligt finansierad aktör befinner sig på marknaden. Då statliga bolag per automatik agerar marknadsstörande finns det därför anledning att avyttra verksamheten till privata ägare.

Det viktigaste skälet till en försäljning av SAS är dock det faktum att flygtrafik är en kraftigt reglerad marknad, där staten fyller en viktig kontrollfunktion, och det är därmed inte rimligt att man agerar som aktör på samma marknad som man övervakar.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sälja svenska statens innehav i SAS.

Ida Drougge (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)