Begränsning av porrens skadeverkningar för ökad folkhälsa

Motion 2019/20:2343 av Elin Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S)

av Elin Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur porrens skadeverkningar kan begränsas och därmed bidra till ökad folkhälsa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har kommit långt i jämställdhetsarbetet generellt inklusive arbetet med att belysa och bekämpa mäns våld mot kvinnor samt bryta de könsstereotypa och skeva könsmönster som finns i samhället.

För att nå vidare i jämställdhetsarbetet och för att kunna bekämpa mäns våld mot kvinnor helt måste särskilt porren och dess skadeverkningar bekämpas. Porren styrs av ekonomiska intressen och är en av de yttersta konsekvenserna av ett ojämställt samhälle där kvinnokroppen exploateras. Det är tydligt att om det inte fanns någon som ville betala för att exploatera kvinnokroppen hade det inte funnits en marknad för det. Alla har rätt till sin egen kropp och därför måste vi säkerställa att den utveckling stoppas som normaliserar kvinnors kroppar genom objektifiering, hat, hot och våld.

Omfattningen och spridningen av kommersiell porr, framför allt på internet, har ökat lavinartat under flera decennier, samtidigt har porren blivit alltmer våldsam. Forskning och vetenskapliga studier om porr visar att porren utgör katalysator och inspiration till sexuella aggressioner. Samhällets insatser för att förebygga mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer är verkningslösa om vi samtidigt tillåter att porren med sitt motsatta budskap finns tillgänglig två klick bort i varje mobiltelefon. Sverige har tagit ledningen i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och barn genom kvinnofridslagstiftningen, sexköpslagen och lagen mot barnaga. Vi har visat vägen för jämställdhet, kvinnofrid och barnfrid. Den världsbilden ska vi fortsätta förmedla till barn, unga och vuxna. Porrindustrin står för det totalt motsatta. Porrindustrin påverkar många människor i större utsträckning än vad vi tror och vi behöver forska mer i den frågan för att komma någonstans. Därför behövs en utredning som tar ett helhetsgrepp om hur porrens skadeverkningar kan begränsas och på så sätt nå ökad folkhälsa.

Elin Gustafsson (S)

Carina Ohlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)