Invånarnas tillgång till simhallar och badhus

Motion 2019/20:2335 av Linus Sköld m.fl. (S)

av Linus Sköld m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över hur staten kan stödja kommunerna i att också framöver erbjuda invånarna tillgång till badhus och simhallar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att lära sig simma är livsnödvändigt. Det syns också genom att det finns som ett absolut kunskapskrav i idrott och hälsa i grundskolans årskurs sex att varje elev, det år hen fyller 13, ska kunna simma 200 meter varav 50 i ryggläge. För detta ändamål måste det finnas lämpliga platser för simundervisning för varenda unge i hela landet.

Att simma är också en bra motions- och rekreationsform. Den som rör på sig lever längre och friskare liv och mår även bättre psykiskt. För detta ändamål är det bra om det finns möjlighet till bad och simning för alla genom hela livet.

Det finns också en livskraftig svensk simidrott som i ett antal olika grenar aktiverar många människor i allt från babysim till elitsatsningar. Tusentals barn och unga har simträning som en viktig fritidsaktivitet. För detta ändamål är det bra om det finns en jämlik tillgång till lämpliga platser för simidrott för alla invånare i landet.

Många av de simhallar och badhus som finns runtom i landets kommuner och som utgör platser för simundervisning, motion, rekreation och simidrott, är uppförda för 50 år sedan eller mer. De börjar på många håll bli i så dåligt skick att de antingen måste rivas eller renoveras för stora summor pengar.

Samtidigt är kommunsektorn ansträngd. Fler barn, fler äldre och en mindre andel av befolkningen i arbetsför ålder ger utgifter som ökar snabbare än intäkterna. Detta blir särskilt påtagligt i lands- och glesbygdskommuner som en konsekvens av urbanisering­en. Regeringen har insett detta bekymmer och ökar stadigt de generella statsbidragen under innevarande mandatperiod samtidigt som regeringen tagit fram en ny beräknings­modell för kostnadsutjämning mellan kommunerna som kommer att vara välgörande.

Men badhus och simhallar är mycket stora och riskfyllda investeringar, inte minst för de små kommuner där invånarna kan ha många mil till närmaste bad om det egna måste läggas ner. Därför borde regeringen se över hur kommunerna kan stödjas så att hela landets befolkning också i framtiden kan ha tillgång till platser för simundervis­ning, motion, rekreation och simidrott.

Linus Sköld (S)

Ida Karkiainen (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Hannah Bergstedt (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)