Gynekologiska operationers påverkan på kvinnors sexualitet

Motion 2019/20:2316 av Hannah Bergstedt (S)

av Hannah Bergstedt (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att utveckla vården kring kvinnors sexuella hälsa kopplat till konsekvenser av gynekologiska operationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Årligen genomförs ett stort antal gynekologiska operationer för att behandla bland annat godartade gynekologiska sjukdomar, som blödningsstörning, framfall, inkontinens, eller gynekologisk cancer med flera. De olika operationerna kan inverka på kvinnans sexualitet. Tyvärr är det som på många andra områden som rör kvinnors kroppar, och kvinnors sexualitet brister i forskning, framtagning av rutiner och mediciner.

Forskning vid Malmö Högskola på patienter som behandlats för gynekologiskt cancer visar att briserna när det gäller information om hur sjukdom och behandling påverkar sexualiteteten har stora brister. Det finns skäl att tro att det samma gäller vid fler gynekologiska ingrepp som påverkar kvinnors sexualitet.

Det råder fortfarande tabun då det kommer till att prata om sex och ett fungerande sexualitet för kvinnor vilket gör att en del inte söker hjälp alls, eller väntar väldigt länge med att söka hjälp. Tillgången till den reproduktiva vården för kvinnor är förhållandevis väl utvecklad, men när det kommer till rätten till ett fungerande sexualliv är situationen en annan.

Det råder skillnader mellan mäns och kvinnors information om påverkan av sexualiteten efter operationer som påverkar sexualiteten, vilket kan bero på både synen och men också på att kunskapen om mäns och kvinnors sexualitet skiljer sig åt och som konsekvens av det finns mer konkreta åtgärder som receptförskrivning av medicin framtagna för att hjälpa män, något som fortfarande i hög utsträckning saknas för kvinnor.

WHOs definition av sexuell hälsa:

Sexuell hälsa innebär ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande relaterat till sexualitet, inte endast frånvaro av sjukdom, funktionsstörning eller svaghet. Sexuell hälsa förutsätter en positiv och respektfull attityd till sexualitet och sexuella relationer samt möjlighet till tillfredsställande och säkra sexuella upplevelser utan tvång, diskriminering eller våld. För att upprätthålla den sexuella hälsan ska sexuella rättigheter respekteras, skyddas och förverkligas. (WHO 2006)

Utifrån att sexualiteten är en viktig del av folkhälsan, borde rimligen mer insatser göras för att främja kvinnors möjlighet till en god sexuell hälsa efter operationer som påverkar densamma. Forskning, framtagning av mediciner men allra helst det som går att göra omgående: ökad information och att som självklar del, inför och efter operation informera kvinnor om effekter och vilken hjälp som finns att få.

Regereringen bör se över förutsättningarna att för att utveckla vården kring kvinnors sexuella hälsa kopplat till konsekvenser av gynekologiska operationer och ges detta tillkänna.

Hannah Bergstedt (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)