Rätt insatser för hjälp vid sexuella övergrepp

Motion 2019/20:2315 av Hannah Bergstedt (S)

av Hannah Bergstedt (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att möta utvecklingen av ökade våldtäktsanmälningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alla typer av sexuella övergrepp skapar skuld och skam, oro och rädsla hos den som utsätts. Känslor av svek, avsaknad av respekt för de egna gränserna både fysiskt och mentalt. I vilken utsträckning beror på övergreppens karaktär, hur gammal offret varit, om det sker upprepade gånger och vem som förgripit sig.

Vilken typ av stöd och insats som behövs är därför varierande, problemet är att kunskapen ofta är allt för låg i de verksamheter som möter dem som utsatt. I de fall det alls får en vårdkontakt. Många söker aldrig vård, eller väntar långt in i livet med påföljden att påverkan på livet kan få stora konsekvenser.

Ofta skapar skam förträngning och/eller förnekelse vilket gör att den som utsatts inte själv förstår att den behöver hjälp. Därför behövs både ökad kunskap hos dem som kommer i kontakt med dem som utsatts, både inom polis, rättsväsende, skola och vård samt även rutiner för att över tid följa upp den som utsatts.

Specialistvård är viktig för att kunna få rätt hjälp, men också för att forskning ska kunna bedrivas och nationella vårdprogram och riktlinjer ska kunna tas fram och användas också utanför specialistvården. I dag saknas nationella riktlinjer och vård-program för psykologiska skador efter sexuella övergrepp samtidigt är tillgången till specialiserad vård för liten.

För att förstå glappet kan antalet anmälda våldtäkter varje år, jämföras med antalet platser inom den specialiserade vården göras.  I skrivandets stund saknas de aktuella siffrorna, men vi vet att antalet anmälda våldtäkter ökar, och därmed bör det också göra att politiken agerar för att fler platser skall finnas inom den specialiserade vården.

Med den ökade synligheten för övergrepp behöver vi också ta det på allvar om det ska kännas som att samhället tar de utsatta på allvar. Insatser som Ökad tillgång till specialistkliniker för de som utsatts för sexuella övergrepp, för att möta de ökande anmälningarna.

Ökad kunskap i primärvården om sexuella övergrepp och vilka skador det ger för att bättre kunna hjälpa de utsatta initialt är nödvändigt. Men även ökade kunskaper där man möter unga, UMO, BUP, och skolhälsan om sexuella övergrepp och hur man vågar ställa frågor kring misstänkta övergrepp. Regeringen bör agera för att möta den utveckling vi ser kring ökade våldtäktsanmälningar, så att fler kan få den hjälp och stöd som de behöver.

Hannah Bergstedt (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)