Ungdomsförbund i skolan

Motion 2019/20:2308 av Erica Nådin m.fl. (S)

av Erica Nådin m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av bestämmelsen i skollagen som reglerar de politiska ungdomsförbundens och föreningar i civilsamhällets möjligheter att besöka skolor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag att ge kunskap om demokratin och yttrande­friheten, hur det politiska systemet fungerar och vad de olika politiska partierna står för. För att komplettera undervisningen är det ett bra system att bjuda in de olika partierna till skolan för att ge exempel men också en direktkontakt till politiskt engagerade.

En ny bestämmelse i skollagen gäller från och med den 1 januari 2018. Lagen ger skolan beslutsmandatet om hur och när detta ska ske. En skola som vill bjuda in politi­ska partier får till exempel begränsa antalet partier som bjuds in. Förutsättningen är att skolan gör ett objektivt urval. Det fastställs också att partier som inte har bjudits in, men som har anmält sitt intresse för att besöka skolan, inte behöver ges den möjligheten. Det var en vällovlig ändring i lagstiftningen för att ge rektorer ett utökat mandat att bestäm­ma över skolornas verksamhet.

Det visar sig dock att denna bestämmelse har inneburit ännu större svårigheter för de politiska ungdomsförbunden att komma in på skolor. Svårigheterna för ungdomsför­bunden att besöka skolor för att samtala, stärka förtroendet för demokratin och ge unga möjligheter att få kontakt med ungdomspolitiker har alltså ökat, vilket är oroväckande. Vi ser även att andra föreningar från övriga civilsamhället samt idrottsföreningar har svårare att få tillträde till skolor för att kunna marknadsföra sin verksamhet och samtala med elever. Skolan bör vara en levande plats där elever från alla olika platser i Sverige ska ha lika möjligheter att få ta del av ett brett föreningsliv, såväl inom politiken som inom idrotten. Därför bör det övervägas om bestämmelserna ska ses över och riksdagen ska tillkännage det för regeringen.

Erica Nådin (S)

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-04 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)