Rätt till säkra förlossningar och god eftervård

Motion 2019/20:2296 av Hannah Bergstedt (S)

av Hannah Bergstedt (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rätt till säkra förlossningar och god eftervård och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En ny forskningssammanställning framtagen av SBU visar att det finns möjlighet att hjälpa fler kvinnor som drabbas av förlossningsskador. En majoritet av förlösta kvinnor har små eller inga problem efter förlossning men de som råkar ut för större skador har ofta svårt att få rätt hjälp i tid och får lida till följd av brister i rutiner, okunskap och/eller brist på respektfullt bemötande vid sina vårdkontakter.

Arbetet med att erbjuda säkra förlossningar och god eftervård kan indelas i flera delar. Mes omdebatterat och uppmärksammat är tillgång till barnmorska som kan ge tillräckligt stöd under hela förlossningen.

Men brister i såväl statistik som forskning gör att läget är oklart om hur man bäst undviker förlossningsskador och när de har inträffat, bäst identifierar skador. Allt detta gör i sin tur gör att det saknas väl underbyggda rekommendationer om best practise. Därför har olika kliniker utarbetat egna metoder för hur man ska agera under förlossningar och egna rutiner för uppföljning.

Kvinnor som lider av allvarliga förlossningsskador upplever att det får kämpa hårt för att kunna få rätt hjälp samt att de inte blir riktigt tagna på allvar när de söker hjälp. 

Många går också onödigt länge med skador utan att söka hjälp, då ämnet känns tabubelagt och kunskapen om den egna kroppen ofta är låg. Det gäller även kunskapen i vad som kan betraktas som normala biverkningar vid en förlossning. Därför lider många kvinnor i onödan. Kunskapsläget och synen på vad kvinnor ska behöva acceptera efter en förlossning behöver därför ändras. Det finns åtgärder att vidta, både ur ett kortare och ett längre perspektiv. Det handlar bland annat om att ta till vara och sprida kunskap om den forskning som redan finns.

Gravida kvinnor behöver ges mer kunskap om sina egna kroppar, vad de ska vara vaksamma på och vilken hjälp de kan kräva. Barnmorskor behöver ges möjlighet att specialisera sig på att identifiera skador och göra praktiskt reparation av bristningar som en självklar del av barnmorskeutbildningen och implementera ultraljudsundersökning som en självklar del efter förlossning och när kvinnor söker hjälp.

På längre sikt behöver kunskapsläget förbättras genom bättre statistik och mer forskning på området, samt säkerställa rutiner som är evidensbaserade.

Hannah Bergstedt (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)