Översyn av offentlighets- och sekretesslagen

Motion 2019/20:2294 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra en översyn av offentlighets- och sekretesslagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inom socialtjänsten gäller sekretess för uppgifter om en enskilds personliga för­hållanden. En uppgift om den enskilde kan enbart röjas, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Bestämmelserna är till för att skydda individens integritet och begränsar vilka som får ta del av personliga förhållanden och uppgifter. Det är viktigt.

Å andra sidan finns det ett behov av nära samverkan mellan olika instanser för människor med stora och sammansatta behov. För att socialtjänsten, hälso- och sjukvården och andra berörda myndigheter ska kunna ge en god vård av hög kvalitet finns behov av att öka samverkan och då kunna dela uppgifter för den enskildes bästa. När det gäller utsatta barn kan ibland omsorgen om barnets bästa förhindras på grund av att hänsyn tagits till att närstående kan lida men, och begreppet men har som flera instanser visat på en mycket vidsträckt innebörd.

Det kan handla om att ge stöd till ett barn som är utsatt för grova övergrepp i hemmet men där föräldrarna vägrar insatser och flyttar mellan kommuner för att försvåra insyn. Eller där olika instanser är oroliga för en ungdom i en utsatt situation men har begränsade kunskaper om den unges situation och där en samlad bild kan innebära att rätt stöd ges för att förhindra att den unge hamnar i kriminalitet. I dessa fall kan offentlighets- och sekretesslagen i vissa situationer försvåra för ett samarbete i vården och omsorgen om en person.

Sekretess bör vara en självklarhet för alla som arbetar med känsliga uppgifter som rör människors personliga förhållanden. Men sekretess kan inte få stå i vägen för barns och utsatta personers väl, som det i dagsläget gör i vissa fall. Just nu är det aktuellt med en översyn av socialtjänstlagen och införande av barnkonventionen, och i samband med det bör en översyn av offentlighets- och sekretesslagen göras.

Eva Lindh (S)

Erica Nådin (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)