Gemensam nordisk byggstandard

Motion 2019/20:2266 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsammans med de andra nordiska länderna verka för en gemensam byggstandard och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fler bostäder behöver byggas i Sverige. Trots att det under de senaste åren har byggts mer än någonsin i modern finns det fortfarande en bostadsbrist i ett stort antal kommuner. Det statliga investeringsstödet för hyresbostäder är ett steg i rätt riktning, men det krävs ytterligare insatser.

För att det ska bli billigare att bygga behöver vi en ökad konkurrens med fler aktörer. Ett sätt att öka konkurrensen kan vara att genomföra gemensamma byggstandarder i Norden där förutsättningarna för byggande är likvärdiga. Gemensamma byggstandarder underlättar konkurrens genom att samma krav ställs i de olika länderna. Det skulle kunna innebära att nordiska aktörer kan bygga i Sverige men också att svenska aktörer kan bygga i andra nordiska länder.

I internationella handelsdiskussioner diskuteras nu ”icke-tarrifära” handelshinder som det kanske största hindret för handel. Med detta menas just frånvaron av gemensamma standarder och regler. Inom Norden borde det vara ganska enkelt att harmonisera standarder mellan länder som redan är så lika. Det skulle öka konkurrensen och kanske även antalet bostäder.

Eva Lindh (S)

Aylin Fazelian (S)

Gunilla Carlsson (S)

Johan Andersson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Paula Holmqvist (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Pyry Niemi (S)

Åsa Karlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)