Trafiksäkerheten måste säkras på väg 55

Motion 2019/20:2217 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD)

av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en upprustning av riksväg 55 med fokus på ökad trafiksäkerhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksväg 55 går mellan Uppsala och Norrköping och passerar bland annat de Sörmländ­ska kommunerna Strängnäs, Flen och Katrineholm. Vägen är cirka 210 kilometer lång och har en stor regional betydelse som viktig transportlänk mellan norra och södra Sverige över Mälaren. Vägen är också viktig för transporter från Mälardalen till norra Stockholmsområdet.

Riksvägen har en synnerligen ojämn standard, inte minst avseende trafiksäkerhet. Vissa sträckor har två-plus-ett-väg och korta sträckor motorväg. Andra sträckor har landsvägsstandard med backkrön, kurvor och skymd sikt. Trafikverkets åtgärdsvals­studie väg 55, KatrineholmUppsala som blev klar hösten 2017 visade på trafiksäker­hetsbrister och framkomlighetsproblem samt tillgänglighetsproblem för kollektivtrafik och oskyddade trafikanter på hela stråket. Sträckan mellan Strängnäs och Enköping är en olycksdrabbad landsväg med många tragiska olyckor. Flera med dödlig utgång. Riks­väg 55 är smal och krokig med en hög andel tung trafik. Dessutom ger broöppningar vid Hjulstabron en ökad sårbarhet. Lastbilsolyckan natten till midsommarafton 2016 som orsakade så omfattande skador på Södertäljebron att den behöves stängas av för trafik under en lång period, belyser därtill vikten av att säkerställa en alternativ väg förbi Stockholm. Riksväg 55 är en viktig del i den alternativa väglänken förbi Stockholm.

Både Uppsala län, Sörmland och Östergötland skulle gynnas stort av en upprustning av väg 55 som säkerställer hög trafiksäkerhet och standard på hela sträckan mellan Norrköping och Uppsala. I Sörmland låg fortsättningen av två-plus-ett-vägen från Dunker till Björndammen (utanför Malmköping) framme i planeringen. Men en häckande fågel satte stopp för den ökade trafiksäkerhet som en rätad vägsträcka skulle ha medgivit. Trafikverket genomför nu en åtgärdsvalsstudie för riksväg 55 på sträckan Björndammen–Strängnäs–Enköping som ska resultera i konkreta, beställningsbara åtgärder till de brister som finns på den ca 6mil långa sträckan. Arbetet påbörjades sommaren 2018 och väntas vara klart i slutet av 2019. För att säkra trafiksäkerheten är det ytterst angeläget att skynd­samt vidta de åtgärder som kommer presenteras i Trafikverkets studie som syftar till att skapa en sammanhållen och upprustad riksväg 55.

Lotta Finstorp (M)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Martina Johansson (C)

Pia Steensland (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)