Säkra elnätsinfrastrukturen genom Södermanland

Motion 2019/20:2216 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD)

av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur elnätsinfrastrukturen ska säkras genom Södermanland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Omställningen till ett mer hållbart samhälle är en prioriterad politisk fråga. Behovet av en lyckad omställning till förnybar energi är en ödesfråga för klimatet, och på sikt även för svensk konkurrenskraft.

Som ett industritungt, exportberoende land är Sveriges – och därmed Södermanlands – utmaningar på många sätt större än andra länders. Tung industri medför betydande ut­släpp. Samtidigt ger det Sverige möjligheter att bidra till faktisk förändring i världen. Om Sverige lyckas minimera utsläppen kan det vara ett föredöme för andra länder, samtidigt som svensk konkurrenskraft lyfts till frontlinjen. Södermanland har ett tungt klimatav­tryck genom den tunga industri som finns i länet. Glädjande är då den stora viljan hos industrin att bidra till omställningen. Tydligast exempel är det nu pågående arbetet på SSAB Oxelösund att ställa om till en klimatneutral, världsledande stålproduktion.

Ingen stor förändring sker dock utan ansträngning. Den stora omställning som sker för både tung industri och ökad digitalisering ökar kraftigt elbehovet regionalt i Söder­manland, och elbristen är snart ett faktum.

Ska staten och det offentliga bidra med sitt till omställningen handlar det dels om långsiktigt hållbara regelverk, men också om en välfungerande infrastruktur. Dagens infrastruktur beträffande elförsörjning är uppenbart bristfällig och behöver hanteras. Kapaciteten, inte minst beträffande effektuttag, behöver höjas för att möjliggöra nya etableringar och utbyggnad av elintensiva verksamheter i hela Mälardalsregionen. Ska exempelvis omställning till klimatneutral stålproduktion vara möjlig behöver högspän­ningsledningar hela vägen till Oxelösund byggas ut av Svenska kraftnät. Detta behöver ske över kommungränser och en mängd markägare, trots dagens snåriga bygglovspro­cesser. Det kommer att kräva både initiativ från staten och ett samordnande ansvar hos exempelvis länsstyrelsen.

Lotta Finstorp (M)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Martina Johansson (C)

Pia Steensland (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)