Informera i skolan om socialförsäkringar

Motion 2019/20:2205 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ge tydlig information om socialförsäkringssystemet till elever i grundskolan och gymnasiet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inget är så viktigt för ett lands utveckling som att rusta sina medborgare med kunskap­er så att de kan möta framtiden på bästa vis.

I Sverige har vi ett utbyggt trygghetssystem med bland annat sjukförsäkringen, arbets­löshetsersättningen och föräldrapenningen men många unga vuxna känner inte till de skyldigheter och rättigheter som gäller för respektive försäkring. Detta kan skapa svårig­heter för många unga vuxna när de kommer ut i arbetslivet.

Därför vore det välkommet ifall man i grundskolan eller gymnasiet gav tydlig in­formation om hur trygghetssystemet är uppbyggt och vilka förväntningar som finns på den enskilde för att denne, under sitt vuxenliv, ska kunna få ta del av försäkringarna. Denna kunskap skulle kunna vara till stor nytta på såväl individ- som samhällsnivå.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)