Beskattning av kapitalinkomster

Motion 2019/20:2143 av Niklas Karlsson m.fl. (S)

av Niklas Karlsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om beskattning av kapitalinkomster och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi ser en bekymmersam utveckling med växande skillnader i inkomst mellan människor i Sverige. Skillnaden i beskattning mellan de olika inkomstslagen medför dessutom skatteplanering i syfte att minimera skatteuttaget. Klyftorna i samhället och den ekono­miska ojämlikheten förvärras av att höginkomsttagare aktivt kan flytta sina inkomster från inkomst av näringsverksamhet eller tjänst över till kapitalinkomster, som aktie­utdelningar och reavinster vid andelsförsäljningar. På så sätt kan man undvika eller minimera statlig inkomstskatt på inkomster över brytpunkten samt arbetsgivaravgifter, vilka är betydligt högre än bolagsskatten vid vinst.

Den 31 januari 2017 gick Statistiska centralbyrån (SCB) ut med följande information:

Kapitalinkomsterna har ökat kraftigt för Sveriges hushåll och det är den främsta anledningen till de ökade inkomstskillnaderna. År 2015 uppgick kapitalinkomsterna till drygt 340 miljarder kronor. Räknat i 2015 års priser låg kapitalinkomsterna 1995 på 65 miljarder kronor och 2005 på drygt 150 miljarder kronor. År 1995 utgjorde kapitalinkomsterna 3procent av den totala disponibla inkomsten för Sveriges hushåll. År 2015 var andelen 15 procent. Det är framför allt bland dem med hög disponibel inkomst som kapitalinkomsterna har ökat. I den tiondel av befolkningen som 2015 hade de högsta inkomsterna var det totala beloppet för kapitalinkomsterna nästan lika högt som det belopp man tjänade på arbete, det vill säga löneinkomster och inkomst av näringsverksamhet. Över 85 procent av kapitalinkomsterna 2015 gick till den tiondel av befolkningen som hade högst inkomst. Andelen personer med låg ekonomisk standard, det vill säga de som har en inkomst lägre än 60 procent av medianinkomsten, har ökat och låg 2015 på 14,8 procent. År 1995 var andelen 7,3 procent.

Beskattningen av kapitalinkomster har historiskt byggt på antagandet att det huvudsak­ligen rör sig om tillfälliga inkomster. Därav den lägre beskattningen. För vinster vid fastighets- och bostadsrättsförsäljningar stämmer detta fortfarande. Men för vinster vid aktieutdelningar och andelsförsäljningar kan denna ”historiska sanning” starkt ifråga­sättas. Detta styrks av SCBs sammanställning ovan.

Regeringen bör i framtiden överväga åtgärder för att beskatta kapitalinkomster (såsom aktieutdelningar och reavinster vid andelsförsäljningar) som inkomst av arbete det vill säga att de läggs samman med andra arbetsinkomster men inte beläggs med sociala avgifter.

Niklas Karlsson (S)

Anna Wallentheim (S)

Elin Gustafsson (S)

Joakim Sandell (S)

Marianne Pettersson (S)

Ola Möller (S)

Rikard Larsson (S)

Yasmine Bladelius (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)