Förbättring av verksamheterna i barnahus

Motion 2019/20:2121 av Ellen Juntti (M)

av Ellen Juntti (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åtgärda bristerna i utvärderingen av barnahus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nyligen fick regeringen slutredovisningen av uppdraget gällande utvärdering av barnahusverksamheterna i Sverige. Utvärderingen har gjorts av Barnafrid, nationellt centrum för kunskap om våld mot barn vid Linköpings universitet.

I utvärderingen framkommer att många barnahus fungerar bra men att det finns regionala skillnader. Detta medför risker att barn som utsatts för brott inte får ett likvärdigt bemötande, stöd och skydd, något som i framtiden kan komma att innebära stora svårigheter för det utsatta barnet.

Bristerna i verksamheterna gäller otydligheter i de nationella riktlinjerna, sekretess, särskilda företrädares kompetens och roll med mera.

Verksamheten i barnahusen är otroligt viktig, främst för det utsatta barnet, som inte har samma möjlighet som vuxna att påtala brott och inte heller alltid vet att en handling är brottslig. Men verksamheten är också viktig för samhället i stort eftersom övergrepp kan få allvarliga konsekvenser för den drabbade även på lång sikt.

Ellen Juntti (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)