Stärk arbetet med romsk inkludering

Motion 2019/20:2091 av Maria Nilsson (L)

av Maria Nilsson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda inrättandet av ett romskt förvaltningsområde och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda inrättandet av en särskilt avdelad pott med pengar för att säkerställa att en del av presstödet tillfaller nationella minoritetspublikationer, under förutsättning att alla villkor är uppfyllda, och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstärka arbetet med att inkludera Sveriges minoriteter i läromedel och undervisning både i grundskolan och på gymnasiet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2012 beslutade riksdagen om en 20-årig strategi för romsk inkludering. Målet med strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Det innebär samma grundläggande mänskliga rättigheter som befolkningen i övrigt. Bakgrund till strategin är den långvariga utsatthet som den romska gruppen befinner sig i och som har sin grund i majoritetssamhällets diskriminering och som tar sig uttryck i utanförskap, fattigdom osv. I dag är till exempel hälsosituationen för den romska gruppen mycket sämre jämfört med majoritetsbefolkningen samtidigt som arbetslöshetssiffrorna är högre.

En av svårigheterna med regeringens uppdrag är uppföljningen och kontinuiteten. Olika studier till exempel inom ramen för kommissionen mot antiziganism visade tydligt att svenska myndigheter inte prioriterar arbetet med nationella minoriteter om det inte finns ett regeringsuppdrag. Ofta syftar delar av uppdraget till att arbetet ska bli en befintlig del av den ordinarie verksamheten, men de flesta uppföljningar visar att det är svårt att hålla skärpan och prioriteringen när det saknas ett konkret uppdrag.

I augusti 2019 presenterade Romano center i väst en attitydundersökning som de låtit göra. Syftet med undersökningen var att kartlägga göteborgarnas attityder till romsk kultur samt vilken kunskap. Undersökningen visade att det i gruppen 1625-åringar fanns en betydligt lägre kännedom om romer och romsk kultur jämfört med i äldre åldersgrupper. Detta är mycket oroande, inte minst givet att en av delarna i den 20-åriga strategin har varit att förstärka undervisningen om romer i grundskolan. Skolverket har till exempel tagit fram ett undervisningspaket som riktar sig främst till årskurs 79 men även andra undervisningsgrupper och gymnasiet. Det är uppenbart att detta inte är tillräckligt.

I länsstyrelsens årsrapport för romsk inkludering för 2018 lyfter man fram romsk media som en kanal att nå upp till romer. Specifikt nämns bland andra E Romani Glinda. Under våren kom dock beskedet att E Romani Glinda kommer att läggas ned p.g.a. brist på resurser.

Romer har till skillnad från några av de andra nationella, som de samiska och Sverigefinska, minoritetsgrupperna inget förvaltningsområde. Det finns studier som pekar på att det finns positiv skillnad i arbetet mellan nationella minoriteter som har förvaltningsområden och de som inte har. Det är viktigt att den romska gruppen får tillgång till språk och kultur på hemspråket, vilket är en av förvaltningsområdenas viktigaste uppgifter.

Maria Nilsson (L)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)