Möjlighet att dela data mellan myndigheter

Motion 2019/20:2076 av Adnan Dibrani (S)

av Adnan Dibrani (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att underlätta för myndigheter att dela data med varandra och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Digitaliseringen innebär en kraftig förändring av hur vi organiserar vår ekonomi och våra samhällen. Tillgång till data är den nya ekonomins stora värden men också nyckeln till tillväxt. Utvecklingen väcker också frågor om vår integritet som kan vara svåra men som måste hanteras. Det är viktigt att våra statliga myndigheter är redo för detta skifte.

I dag finns mycket information om oss alla medborgare i olika statliga register. Ofta är det dubbel information som finns i flera register och som också har samlats in separat av olika myndigheter. Det ligger väldigt mycket arbete bakom insamlandet och kategoriserandet av dessa data och mycket arbetstid skulle kunna vinnas på att myndigheter skulle kunna få ta del av data som andra myndigheter redan har samlat in.

I somliga fall blir bristen på samordning närmast hälsofarlig. En patient som har besökt primärvården måste ta om samma prover i specialistvården. Den utskrivna hjärtmedicinen reagerar negativt på en astmamedicin som läkaren inte visste att patienten tog.

Många ekonomiska brott skulle kunna förhindras eller åtminstone försvåras om t.ex. Försäkringskassan, Skattemyndigheten och Arbetsförmedlingen fick ta del av varandras data. Det skulle också vara ett led i att bekämpa den organiserade brottslighet som får sina intäkter från välfärdsbrott.

Det finns naturligtvis viktiga integritetsaspekter som man inte kan bortse från. En eventuell översyn av regelverket måste inkludera en noggrann analys av vilka risker som skulle uppstå vid större möjligheter för myndigheterna att dela data.

När alltför mycket separata data om en person visas sammantaget så växer en bild fram som gör att vi vet väldigt mycket om den enskilde. Det måste tas på allvar och adresseras. Samtidigt är värdet av att underlätta delning av data mellan myndigheter så betydande att det är värt att se över hur detta kan underlättas utan att integriteten går förlorad. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Adnan Dibrani (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)