Äldrelyft

Motion 2019/20:2051 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att skapa ett äldrelyft och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fysisk aktivitet kan förebygga många åldersrelaterade sjukdomar och är en av de viktig­aste faktorerna för att människor med stigande ålder håller sig friska. Fysisk aktivitet minskar risken för psykisk ohälsa och ökar välbefinnandet. Att motivera äldre människor att träna regelbundet är viktigt både ur ett mänskligt och samhällsekonomiskt perspektiv. Att allt fler lever längre är en stor framgång för samhället i stort. Det skapar nya möjlig­heter men ställer också nya krav på samhället. 

Idrottslyftet var en stor satsning från alliansregeringen som innebar att 500 miljoner kronor årligen satsades för att stimulera idrotten för att nå fler och bryta befintliga struk­turer. Tio år har gått sedan reformen genomfördes och utvärderingar visar att satsningen varit både uppskattad och framgångsrik. 

Idrottslyftet har dock i allt väsentligt varit inriktat mot barn och ungdomar. Reformen behöver därför utvecklas. Regeringen bör inom ramen för Idrottslyftet skapa ett äldrelyft för att stimulera föreningar att ge även äldre människor möjlighet att utöva organiserad idrott. 

Saila Quicklund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)