Riksintressenas arealer

Motion 2019/20:2043 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa och bättre precisera riksintressenas areal och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den samlade ytan som bedöms utgöra riksintresse enligt miljöbalken är cirka 46 procent, detta enligt Riksintresseutredningens kartläggning. Dock föreslår utredningen att denna yta ska utökas genom att de nuvarande riksintressena ska kompletteras med ytterligare områden som ska klassas som väsentliga allmänna intressen.

Riksintressen utgör i många fall ett stort hinder för förutsättningarna att kunna skapa nya områden för bostadsbyggande och företagsetablerande i landsbygd och tätare be­byggelse.

Det finns befogad kritik att riksintressena i alltför hög grad begränsar landsbygdens möjligheter att utvecklas. Jag delar Landsbygdskommitténs bedömning att Riksintresse­utredningens förslag om att komplettera riksintressena i miljöbalken inte bör genom­föras.

Jag menar att den areal som riksintressena utgör bättre ska preciseras i syfte att underlätta landsbygdens utvecklingsmöjligheter.

Saila Quicklund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)