Riksintressenas arealer

Motion 2019/20:2043 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa och bättre precisera riksintressenas areal och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den samlade ytan som bedöms utgöra riksintresse enligt miljöbalken är cirka 46 procent, detta enligt Riksintresseutredningens kartläggning. Dock förslår utredningen att denna yta ska utökas genom att de nuvarande riksintressena ska kompletteras med ytterligare områden som ska klassas som väsentliga allmänna intressen.

Riksintressen utgör i många fall ett stort hinder för förutsättningarna att kunna skapa nya områden för bostadsbyggande och företagsetablerande i landsbygd och tätare bebyggelse.

Det finns befogad kritik att riksintressena i allt för hög grad begränsar landsbygdens möjligheter att kunna utvecklas. Jag delar landsbygdskommitténs bedömning om att Riksintresseutredningens förslag om att komplettera riksintressena i miljöbalken inte bör genomföras.

Jag menar att den areal som riksintressena utgör bättre ska preciseras i syfte att underlätta landsbygdens utvecklingsmöjligheter.

Saila Quicklund (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)