Utredning om oberoende revision av kommuner och regioner

Motion 2019/20:2037 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta en särskild enhet hos Riksrevisionen för årlig revision av kommuner och regioner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Staten och dess myndigheter revideras regelbundet genom Riksrevisionen, som även utför effektivitetsgranskningar, dvs hur väl en myndighet utför det uppdrag man har och vilken effekt man får för de resurser som tillförs. Detta är en viktig del i en ständig utveckling av verksamheten och samtidigt en uppföljning av hur statens resurser används så effektivt som möjligt.

När det gäller kommunsektorn finns inte motsvarande revision. Kommunerna revider­as av utomstående revisorer vad gäller räkenskaperna, medan folkvalda revisorer granskar verksamheten.

Inte sällan uppstår besvärliga situationer där folkvalda revisorer kläms mellan sitt uppdrag som revisorer och press från sina partier att agera i en viss riktning. Det ställs stora krav på integritet och utbildning hos en kommun- eller regionrevisor. Inte alltid finns den kompetens hos revisorerna som skulle behövas, särskilt inte i mindre kommun­er. Samtidigt ökar betydelsen av att utveckla och följa upp kommunsektorns verksamhet, och det kommer många larm om bristande effektivitet och felsatsningar.

En utomstående årlig effektivitetsrevision och ekonomisk revision via Riksrevisionen av samtliga Sveriges kommuner och regioner skulle sannolikt öka genomlysningen och sätta en press på kommuner och regioner att utveckla sin verksamhet och hushålla bättre med skattebetalarnas pengar.


Jag anser därför att en utredning borde se på möjligheten att inrätta en särskild enhet hos Riksrevisionen för årlig revision av kommuner och regioner.

Lars Beckman (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)