Stöd till män för ett mer jämställt Sverige

Motion 2019/20:1972 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L)

av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa samtycke och normkritik i läroplanen för grund- och gymnasieskolan och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa särskilda satsningar för att motverka antipluggkultur bland killar och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om pappagrupper för nyblivna föräldrar och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om insatser för att få män och pojkar att söka stöd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Män växer i dag upp med en rad privilegier i form av makt och ekonomiskt försprång. Samtidigt finns det även många män som inte ges samma möjligheter att lyckas i livet. Genom manlighetsnormer påtvingas många män destruktiva beteenden som begränsar deras möjligheter på olika sätt. Manlighetsnormerna gör att många män uppmanas att ständigt bevisa sin manlighet, uppmuntrar aggressivt och våldsamt beteende som drab­bar andra och dem själva och leder till en antipluggkultur. Ett exempel på detta är våld i nära relationer och det extrema och dödliga gängvåld som unga män ägnar sig åt. Män måste själva få välja hur de vill vara och leva. Vi behöver arbeta långsiktigt för att för­ändra mansrollen.

Det svenska samhället måste börja tala om våld och sexuellt våld som manliga pro­blem och jobba för att män aktivt ska verka för och få stöd till att bryta med de destruk­tiva manlighetsnormerna. Därför bör vi integrera samtycke och normkritik i läroplanen samt ha insatser mot antipluggkultur för grundskolan och gymnasiet. Skolvärlden är en av de viktigaste miljöerna för att arbeta med normkritik bland unga. Att separera pojkar från flickor med grunden att pojkarna stör flickorna är inte en långsiktigt hållbar lös­ning, utan det är skolans uppdrag att se till att individer kan umgås på ett lämpligt sätt med båda könen. Därför bör könssegregerad undervisning förbjudas.

All forskning visar att de positiva konsekvenserna av närvarande fäder är många. Vi anser att framtida generationers män behöver positiva manliga förebilder för att destruk­tiva maskulinitetsnormer ska kunna förändras. Därför är det viktigt att stötta män i deras faderskap och möjliggöra för dem att spendera mer tid med sina barn.

Pojkar och män söker mer sällan hjälp än flickor och kvinnor. Vi anser att detta måste förändras för att män ska kunna frigöras från destruktiva maskulinitetsnormer såsom våld och att man inte söker hjälp vid psykisk sjukdom.

Robert Hannah (L)

Arman Teimouri (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)