Statliga bolag

Motion 2019/20:1965 av Joar Forssell (L)

av Joar Forssell (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att sälja eller avveckla statliga bolag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Oavsett om man är konsument eller företagare vinner alla på konkurrens. Konsumenten därför att en fri marknad är det mest effektiva sättet att allokera resurser på det sätt som gynnar konsumentens intressen. Företagare därför att de på en fri marknad kan få betalt för sin möda och investering och för att de skapat värde åt andra. När företag konkur­rerar med varandra blir de mer effektiva samtidigt som priserna sjunker. Kapitalism, i meningen allmän och lika äganderätt, är rättvist och skapar det välstånd vilket välfärden sedan fördelar. När staten försöker ge sig in i marknader, antingen för att tjäna pengar eller för att uppnå andra politiska mål, snedvrids prissättningsmekanismerna och konkurrenssituationen slås ut. Konkurrens och rättvis resursfördelning omöjliggörs av statliga monopol eller inblandning i fria marknader. Det är statens roll att stifta lagar, fatta beslut om skatter och syssla med myndighetsutövning. Om staten på samma gång konkurrerar med privata företag på marknaden blandas rollerna samman. Därför bör konsekvenserna av ett avvecklande eller försäljning av statens ägande i samtliga bolag som konkurrerar med eller skulle kunna drivas av privata aktörer utredas.

Joar Forssell (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)