Inrätta en slöseriombudsman

Motion 2019/20:1939 av Lars Jilmstad (M)

av Lars Jilmstad (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en tydlig befattning för en ”slöseriombudsman” och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Om vårt lands medborgare ska respektera det arbete som utförs i stat och kommun och om våra höga skatter ska accepteras är det viktigt att motverka allt slöseri med skatte­medel.

På privat initiativ har det från tid till annan förekommit att myndigheter och kommun­er har skärskådats ordentligt för att kunna upptäcka sådant som kan betecknas som slöseri eller som onödiga utgifter. Rapporter från sådana ”slöseriombudsmän” tilldrar sig ofta stor uppmärksamhet. Och vållar även i många fall stor ilska med åtföljande sänkt respekt för den eller de som ligger bakom slöseriet.

Det är viktigt att det inom offentlig sektor bedrivs en egen granskning för att upp­täcka slöseri. Det finns förvisso ett antal organ som granskar att allt går rätt till i kom­muner, myndigheter och annan förvaltning. Även själva den ekonomiska hanteringen skärskådas.

Men inget av dessa organ arbetar på det uppsökande sätt som en ”slöseriombuds­man” förväntas göra. I dag kan en granskning visa att beslut fattats i rätt ordning och att den ekonomiska hanteringen följt regelverket. Men samtidigt missar en sådan gransk­ning ibland att det kan vara ett ”stolligt” projekt som pengarna gått till.

En statlig slöseriombudsman kräver inte inrättandet av någon ny myndighet. Funk­tionen kan mycket väl finnas inom förslagsvis Riksrevisionsverket. Om den myndig­heten klargör på ett tydligt sätt att slöseri med allmänna medel ska bekämpas och även


inbjuder allmänheten att lämna tips om konstig eller slösaktig hantering på olika håll kan detta i längden skapa en större respekt för det sätt som allmänna medel hanteras.

Lars Jilmstad (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)