Gårdsförsäljning i Östergötland

Motion 2019/20:1817 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ur studiehänseende tillåta gårdsförsäljning på försök i Östergötland och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utredningen rörande gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker bör tillsättas skyndsamt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under alltför många år har frågan om huruvida gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ska tillåtas i Sverige diskuterats och utretts. Det var därför glädjande att en riksdagsmajoritet i maj 2018 äntligen beslutade att detta ska tillåtas. Dessvärre innebar den så kallade januariöverenskommelsen förvisso att en ny utredning ska tillsättas men då inte förrän år 2020. Detta blir ytterligare ett sätt att förhala frågan, vilket upplevs frustrerande av många småföretagare på området. De väntar otåligt på att beslutet ska förverkligas och att gårdsförsäljning slutgiltigt ska tillåtas.

I våra grannländer Norge och Finland har det på senare år fattats beslut om gårds­försäljning. Till exempel har Finland utökat sin gårdsförsäljning från årsskiftet 2017/2018 genom att också ge mikrobryggerier tillstånd att sälja sina produkter direkt till konsument. Det är intressant eftersom det också i Finland har funnits en diskussion om hur EU-kommissionen ställer sig till att landet samtidigt vill behålla sitt statliga alkoholmonopol. Men så vitt känt har kommissionen inte haft några invändningar mot beslutet. Det beror förmodligen på att det rör sig om så små volymer. I Sverige är för­hållandena desamma. Enligt uppgift motsvarar Systembolagets försäljning av lokalt producerad öl 0,9 procent av den totala ölförsäljningen medan motsvarande för­säljningsandel för lokalt producerat vin är 0,2 procent.

Det är viktigt när regeringen nu åter ska belysa frågan om gårdsförsäljning, att detta framdeles behandlas som den näringspolitiska fråga det egentligen är. Den svenska besöksnäringen och turismen ökar stadigt och möjligheten för kunder att inhandla och provsmaka lokalt producerade alkoholdrycker kan vara ytterligare en ingrediens för att främja landsbygdsturismen och därmed företagandet på landsbygd. Dessutom är det en självklarhet att svenska företagare inom alla näringar ska kunna verka på samma villkor som sina europeiska kollegor.

Min förhoppning är att regeringen nu agerar proaktivt och därför skyndsamt påbörjar en försöksverksamhet med regional gårdsförsäljning. Östergötland är ett utmärkt exempel för detta. Vi har producenter, turism och ett universitet som kan följa studien på nära håll. I Östergötland finns också sedan flera år en regional plan för livsmedels­strategin och ett kreativt centrum för företag inom de gröna näringarna, Vreta Kluster. Varför inte samla kunskap och erfarenhet om hur gårdsförsäljning kan komma att ut­veckla landsbygden, som en parallell studie till kommande utredning? Det vore värde­fullt.

Med hänvisning till ovanstående bör riksdagen ge regeringen i uppdrag att inleda en regional försöksverksamhet med gårdsförsäljning i Östergötland för att kunna följa effekterna av ett införande. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)