Våld i nära relationer

Motion 2019/20:1789 av Alireza Akhondi m.fl. (C)

av Alireza Akhondi m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder enligt motionens intentioner vad gäller att utveckla arbetet mot våld i nära relationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen ger regeringen tillkänna att vidta åtgärder enligt motionens intentioner vad gäller arbetet med att utveckla arbetet mot våld i nära relationer och tillkännager detta för regeringen.

Forskning visar att våld i nära relationer fortsatt är ett stort samhällsproblem. Det förekommer i alla typer av relationer och i alla samhällsklasser. Kvinnor utgör majoriteten av de utsatta, framförallt när det gäller det grövsta våldet, men även män drabbas. Det är därför viktigt att det finns kompetens att ge stöd till alla typer av personer som har blivit utsatta för våld av en nära anhörig. Vi måste också säkra stöd till våldsutsatta män och utveckla metoder att lyfta bort tabun som finns i ämnet. Det är också viktigt att utöka förståelsen för och kunskapen kring dem som blir utsatta för fysiskt och psykiskt våld i en nära relation. För att våldet skall upphöra är det också viktigt att det finns ett aktivt förebyggande arbete. Där vet vi bland annat att PrevenTell, stödlinje för de som upplever sig ha ett sexuellt avvikande beteende, är mycket viktig.

Ideella organisationer gör idag ett fantastiskt jobb när det kommer till att stötta och skydda dem som utsätts för våld i nära relationer. Men det är viktigt att kommun och landsting också tar sitt ansvar. Dels genom egen verksamhet men också genom att i högre grad betala för det arbete som idag utförs av ideella krafter.

Mot bakgrund av ovan bör regeringen återkomma med förslag på hur

     arbetet mot våld i nära relationer skall utvecklas och förstärkas.

     arbetet mot våld i nära relationer skall omfatta alla utsatta grupper.

     vi kan utveckla metoder för att skapa erfarenhetsutbytesgrupper och mentorshem för jour- och familjehem.

     man kan förbättra tillgängligheten och bemötandet för aktörer i det civila samhället som engagerar sig i sociala frågor.

     kommunerna kan säkerställa att våldtäktsutsatta snabbt får kvalificerat stöd.

     man kan utveckla metoder för långsiktig och effektiv samverkan med civilsamhället.

Alireza Akhondi (C)

Per Schöldberg (C)

Helena Vilhelmsson (C)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)