Strandskyddet och utvecklingen i skärgården och på landsbygden

Motion 2019/20:1783 av Per Lodenius m.fl. (C)

av Per Lodenius m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändring av strandskyddet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Strandskyddet är i dag ett stort hinder för utveckling av landsbygden och skärgården. I dag är det staten som, genom länsstyrelserna, fattar beslut om var man får och inte får bygga med hänsyn till strandskyddet. Vi anser att beslut vad gäller strandskydd behöver tas närmare de människor som berörs. Det bör i större utsträckning vara i kommunerna som dessa beslut tas.

Ett nyckelbegrepp för om en strandskyddsreform ska ge avsedd effekt är i detta sammanhang differentiering. I stället för att differentiera efter en grov geografisk kartindelning som ofta sker i dag så behöver differentieringen när det gäller strand­skyddet i stället bli betydligt mer finmaskig.

Kärnöarna i Stockholms skärgård kan här användas som exempel. Dessa öar är ankare för lokalsamhällena, de omgivande öarna och utvecklingen i hela skärgården. Deras roll och ställning behöver stärkas och nya bostäder, verksamheter och närings­livsutveckling måste få komma till. Den utvecklingen försvåras och förhindras ofta men stoppas även på grund av strandskyddet.

Självklart är det viktigt att bevara den biologiska mångfalden och våra naturvärden liksom tillgängligheten till naturområden. När grönområden tas i anspråk av ny bebyggelse behövs kompensatoriska åtgärder som exempelvis naturbroar, gröna väggar och tak, biodlingar och andra ekosystemtjänster. Samtidigt så innebär också en levande


skärgård en mer tillgänglig skärgård. Så kan bostadsbyggande, tillväxt, naturskydd och tillgänglighet gå hand i hand.

Per Lodenius (C)

Kerstin Lundgren (C)

Alireza Akhondi (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)