Stockholmsregionen klimatsmart

Motion 2019/20:1744 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra en klimatsmart Stockholmsregion och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Stockholmsregionen ska bli klimatneutral. Region Stockholm har skapat en regional utvecklingsplan, kallad RUFS 2050. Utvecklingsplanen har tagits fram i samverkan med de 26 kommunerna i Stockholms län och andra regionala aktörer. Klimatfrågan genomsyrar alla områden i den regionala utvecklingsplanen. Målet till 2045 är att Stockholmsregionen ska bli en klimatneutral region. Det är i enlighet med de nationella målen och Parisavtalets mål.

Fem strategiska insatsområden för länets kommande klimatarbete: bebyggelse, transporter, industri, jord- och skogsbruk och energi. Det ska göras samtidigt som regionen utvecklas med hållbar tillväxt. Regionen är en av Europas snabbast växande regioner idag. Regionens konkurrenskraft stärks genom en tydlig satsning på att bli klimatneutral. Men det kräver att regeringen säkerställer ett tydligt stöd för denna utveckling med uppdrag till länsstyrelsen och berörda myndigheter.

Den totala energianvändningen i Stockholmsregionen har inte ökat sedan 2006, däremot står el för 45% av energianvändningen och är en avgörande del i länets energiförsörjning. Vikten av att stärka kapaciteten i elnäten kan inte nog understrykas för att klara den kapacitetsbrist som idag föreligger för distribution av el i regionen. Insatser för att underlätta lokal produktion av förnybar energi och ta vara på det värmeunderlag som finns i regionen måste samtidigt främjas. Möjligheten att installera solceller för regionens stora fastighetsägare försvåras av den höjda skatten på egenproducerad el som dessutom blivit en administrativ mardröm där anläggningar som producerar över 255 KW ska redovisa skatten direkt till Skatteverket. Här krävs ett tydligt omtag som främjar solceller och underlättar för regionen och nationen att bli klimatneutral.

Bebyggelsesektorn svarar för 58% av Stockholmsregionens energianvändning. Det är avgörande att energieffektivisera våra fastigheter och här finns skäl att säkerställa ekonomiska incitament för energismart byggande.

För att Stockholms län ska nå målet att bli klimatneutralt är det viktigt att ställa om transportsektorn och prioritera omställningen till fossilfria bränslen. Här krävs en nära dialog mellan regionen och staten för att säkerställa förutsättningarna för en utbyggd kollektivtrafik och en omställning av fordonsflottan.

Storstadsnära landsbygd med jord- och skogsbruk är viktigt för en hållbar utveckling. Stockholms län med skärgården har en stor landsbygd som har särskilda förutsättningar och utmaningar. Det är angeläget att möjligheterna att bedriva jord- och skogsbruk värnas och kan utvecklas även i storstadsnära läge. Detta måste nationella politiken säkerställa.

Kerstin Lundgren (C)

Per Lodenius (C)

Alireza Akhondi (C)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)