Ett nytt stickår

Motion 2019/20:1739 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C)

av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga införandet av ett nytt stickår och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Innehav av fastigheter är ofta mycket långa. Det är vidare mycket vanligt att de överlåts inom släkten och då ofta genom gåva eller annat benefikt fång. Detta innebär att den tidsperiod som måste beaktas vid kapitalvinstbeskattningen i många fall blir mycket lång och vidare riskeras att förbättringskostnader blir svåra att vidimera efter arvskiften etc. då papper kan försvinna i samband med dödsfall.

I dagens skattesystem finns ett s.k. stickår som minskar den skattemässiga innehavs­tiden genom att samtliga fastigheter, såväl näringsfastigheter som privatbostadsfastig­heter, vid längre innehav anses förvärvade vid en viss tidpunkt. Det gällande stickåret är 1952 och det ersatte 1914.

Utredningen Förenklade skatteregler (SOU 2014:68) föreslog i oktober 2014 bland annat att stickåret skulle flyttas fram till 1996. Betydande förenklingsvinster uppkommer med ett sådant förslag som dessutom kan dimensioneras så att skatteintäkterna behålls oförändrade.

Det är av stor vikt att utredningens förslag om 1996 som nytt stickår införs så snart som möjligt.

Per Åsling (C)

Daniel Bäckström (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)